Veřejný závazek Terénní programy

Veřejný závazek Terénní programy
Publikováno: 7.6.2021 | Autor: admin

Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, v nepříznivé životní situaci, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny.

Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně.  

Identifikátor služby: 1928007

Vedoucí služby: Marcela Jansová DiS. tel. 777 036828

Sociální služba je financována Ústeckým krajem.

Terénní programy jsou vymezeny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 69 jako terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

 

Poslání

Posláním terénní služby poskytované Kostkou Krásná Lípa, p.o. je mapovat sociálně vyloučenou lokalitu, být v úzkém kontaktu se svými uživateli v jejich přirozeném prostředí a podporovat je ve vlastním řešení jejich krizových situací. Působit ve prospěch zmenšování napětí mezi různými skupinami ve společnosti a podporovat sociální začleňování. Spolupracovat s dostupnými sociálními službami v okolí na udržení, zmírnění nebo zlepšení situace svých uživatelů.

 

Cíle

Ulehčit orientaci uživatele služby v jeho životní situaci, podpořit ho v hledání možných řešení a posilovat jeho důvěru ve vlastní kompetence.

Zprostředkovat kontakt uživatele s majoritní společností a jejími institucemi (úřady, zaměstnavateli, sociálními službami, apod.).

Mapovat a hlouběji porozumět životu sociálně vyloučených obyvatel obce a prostřednictvím těchto poznatků podporovat či navrhovat taková opatření, která odstraňují či předcházejí sociálnímu vyloučení. 

Za pomoci volnočasových aktivit zapojit děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí do širších sociálních struktur.

Okruh osob

Služba je poskytována osobám žijícím v Krásné Lípě. Okruh osob, kterým je služba poskytována jsou etnické menšiny, osoby v krizi a osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách.

 

Věk uživatelů:

Terénní služba je poskytována osobám od 6 let věku.

Základní sociální poradenství

Sociální pracovníci, pracovnice služby poskytují uživatelům základní poradenství podle zákona o sociálních službách. Podle § 3 vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, toto poradenství obsahuje:

a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace

prostřednictvím sociální služby: pracovník poskytuje pomoc zejm. při stanovování, dosahování a vyhodnocování cílů uživatele, které se vztahují k překonávání či zmírňování nepříznivé sociální situace, poskytuje informace potřebné k rozhodování (např. o možnostech splátkového kalendáře, o možnostech ubytování, o možnostech vzdělávání, o způsobu vyřizování osobních dokladů, o významu určitého lékařského ošetření, o způsobech ochrany před bezpečnostními či zdravotními riziky, jako jsou informace o zásadách bezpečného braní drog, informace o způsobu přenosu pohlavních chorob), nabízí alternativy řešení či zmírnění nepříznivé sociální situace (např. alternativy azylového bydlení, domů na půl cesty, ubytování na ubytovnách, v nájmu), nastiňuje varianty možného vývoje situace při jejím neřešení (např. nařízení ústavní péče, postih za trestný čin šíření pohlavních chorob)

b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb

podle potřeb uživatelů a informace o jiných formách pomoci (např. o dávkách pomoci v hmotné nouzi), informace o dalších sociálních službách, aktivitách a možných zdrojích pomoci

c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech uživatele,

zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě

d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu, a to jak ve formě péče o osobu ve společné domácnosti, tak ve smyslu zájmu o řešení její situace

TP obsahují tyto činnosti pro uživatele:

Terénní programy jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky dle § 34 č. 505/2006.

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Činnost zahrnuje zejména aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávající se ve společenském prostředí (např. doprovázení uživatele na do různých institucionálních zařízení  - úřady, lékař, škola, soud, ale i na společenské a kulturní akce v jeho životě neobvyklých, organizace interkulturních setkání, exkurzí, NZDM), ale i například během společenských a kulturních akcích v jeho životě neobvyklých. Tento kontakt může být i zprostředkovaný, kdy terénní pracovník klientovi jiné společenské prostředí popisuje a prostřednictvím rozhovoru dává nahlédnout do zákonitostí, které v něm fungují. Vytváření takových sociálních vazeb, které nevedou k návratu do nepříznivé sociální situace Schopnost využívat veřejných služeb zaměřených na trávení volného času (kino, restaurace, sportoviště, oddíly, zájmové kluby, atd.)

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Podpora klienta při obstarávání jeho běžných záležitostí např. vyplnění formuláře, složenky, ale i podpora např. během telefonování, jednání atd. Tato pomoc nesmí uživatele zneschopňovat, ale naopak podpořit v jeho vlastní aktivitě. V případě, že klient z objektivních důvodů není schopen sám své osobní záležitosti obstarat a hrozilo by poškození jeho zájmu, nabídne terénní pracovník svému klientovi aktivní pomoc. Např. Klient je negramotný, nemůže si zažádat o sociální dávky, protože neumí vyplnit žádost, i kdyby mu pracovník řekl, co kam má napsat, přesto by toto nezvládl, tak v takovém případě lze klientovi formulář vyplnit.

Terénní pracovník je svému klientovi průvodcem, nikdy za něj nepřebírá odpovědnost a respektuje klientova rozhodnutí.

  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. pomoc, podpora a doprovod při vyřizování dokladů, sociálních dávek, nového bydlení, registrace na ÚP, založení běžného účtu, přihlášení k odběru elektřiny, návštěva lékaře, pomoc s vyplněním žádostí, formulářů, psaní dopisů)
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (mediace rodinných sporů, hledání bydlení, podpora při hledání zaměstnání)
  • sociálně terapeutická činnost, jejich poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob (např. podpora sebevědomí klienta při hledání zaměstnání či kontaktu s institucemi prostřednictvím nácviků různých typů jednání a pohovorů)
  • poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik (besedy či skupinové informační setkání v terénu), včetně případného poskytování materiálních prostředku ke snižování těchto rizik (např. poskytování ošacení, vybavení domácnosti, pomoc s rodinným rozpočtem, poradenství, atd.)

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pracovník pomáhá uživatelům v obtížné sociální situaci k tomu, aby mohli či uměli fakticky využít své možnosti a práva. Řešíme každý případ dle individuálních potřeb klienta.

 

Další pomoc a podpora vyplývající z aktuální situace klienta

Pracovník služby podporuje a pomáhá uživateli v situacích, které přicházejí nečekaně a nelze je předem odhadnout.

Terénní pracovník službu neposkytne, pokud:

1.         klient požaduje činnost, která služba terénní programy neposkytuje (např. chce pohlídat dítě, nakoupit nebo požádat o insolvenci) v tomto případě terénní pracovník odkáže svého klienta na službu, která klientovi může pomoci: „S insolvencí Vám bohužel pomoci nemohu, ale můžete si zajít do porodny v komunitním centru, tam Vám s tímto pomohou.

2.         zájemce o službu nepatří do cílové skupiny

3.         terénní pracovník má již naplněnou kapacitu služby, v takovém případě odkáže zájemce o službu na jinou dostupnou pomoc, nebo se společně domluví na nejbližším možném termínu.

4.         zájemce o službu se chová agresivně (verbálně i neverbálně), vyvíjí na pracovníka nátlak, chová se diskriminačně

5.         zájemce je pod vlivem omamné nebo psychotropní látky

Forma:

terénní

 

Kapacita:

Okamžitá kapacita terénní:

  • počet klientů (při práci s jednotlivce):  1
  • počet klientů (při práci se skupinou):    5/1

Časový rozsah služby:

PO - ÚT - ST - ČT :  8:30 - 11:30; 12:00 - 15:30 hod.

PÁ - 12:00 - 15:30 hod a dle individuálních potřeb uživatele po dohodě s pracovníkem TP.

Terénní služba je poskytování terénním pracovníkem osobám z cílové skupiny na území obce Krásná Lípa.

Zásada dodržování profesionálního a odborného přístupu

Službu poskytujeme na základě Standardů kvality, v souladu s právními normami České republiky a Evropské unie, Listinou základních práv a svobod a Etickým kodexem pracovníků organizace Kostka Krásná Lípa p.o..

Zásada dodržování lidské důstojnosti

Respektujeme jedinečnost člověka bez ohledu na jeho věk, původ, barvu pleti, mateřský jazyk, etnickou příslušnost, pohlaví, sexuální orientaci či náboženské vyznání (respektujeme individuální postoje uživatelů služeb v různých oblastech jejich života, a se stejným úsilím).

Zásada svobodné volby

Klademe důraz na svobodu volby uživatelů (podporujeme ve vyjádření vlastní vůle, týkající se poskytování služby, v maximální možné víře respektujeme přání uživatelů). Zaměstnanci TP respektují nezávislost a autonomii uživatele, zároveň uživateli navrhují nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho jednání. Respektujeme právo svobodné volby, spoluúčasti a spolurozhodování.

Zásada mlčenlivosti a anonymity

Podporujeme vzájemnou komunikaci s důrazem na důvěrnost sdělení (zachováváme mlčenlivost a diskrétnost o osobních a citlivých údajích). Všichni zaměstnanci jsou vázání mlčenlivostí a tato mlčenlivost se vztahuje i na zaměstnance po skončení pracovního poměru. Službu je možno poskytovat i anonymně, tedy uživatel nemusí sdělovat pracovníkům žádné osobní údaje, pokud sám nechce.

Zásada návratu uživatel do většinové společnosti - participace

S uživateli pracujeme tak, aby nedocházelo k prohlubování sociálního vyloučení, ale také, aby nedocházelo k závislosti na poskytovaných službách, naopak snažíme se v co největší míře zapojit uživatele do dění ve společnosti a přebírat odpovědnost za vlastní osobu. Podporujeme uživatele v samostatnosti a sociálním začleňování. Služba je poskytována s důrazem na zplnomocnění uživatele a s ohledem na zajištění kontinuity pomoci, návazných služeb.

Zásada individuálního přístupu k uživateli

Poskytování služeb přizpůsobujeme individuálním potřebám uživatelů, bereme ohled na individuální odlišnosti mezi jednotlivými uživateli a respektujeme jejich osobnostní předpoklady. Respektujeme jedinečnost každého uživatele, vycházíme z jeho potřeb, představ schopností, možností a flexibilně se přizpůsobujeme těmto potřebám. Na každého uživatele pohlížíme v souvislostech, nikoliv pouze na dílčí aspekty jeho situace.

Zásada rovného přístupu ke klientům

Všichni uživatelé mají stejná práva a povinnosti. Uživatelé jsou pro nás rovnocenní partneři a respektujeme princip vzájemné podpory a pomoci. Respektujeme právo soukromí uživatelů. Uživatelé mají právo na bezplatné poskytování základního sociálního poradenství.

Zásada odbornosti a týmové práce zaměstnanců

V Terénním programu dbáme na odbornost a profesionální přístup pracovníků s důrazem na jejich další vzdělávání. Zaměstnanci se pravidelně vzdělávají, účastní se supervizí, vzájemně spolu komunikují, koordinují svou práci v týmu, účastní se pravidelných porad a sdílejí jednotný pracovní postup.

Zásada flexibility

Pracovníci Terénního programu jsou schopni reagovat pružně a flexibilně na aktuální potřeby  uživatele, dle individuálních potřeb.

Zásada nezávislosti a nestrannosti

Pracovníci TP poskytují službu nezávisle na svých názorech, postojích, myšlenkách a přistupují ke svým klientům nestranně a nezaujatě.

Charakter a forma poskytování služby podporuje sociální integraci jejich uživatelů do společnosti, je poskytována zejména přímo v přirozeném prostředí uživatele se snahou v maximální možné míře využít přirozené sociální zdroje uživatele (rodina, příbuzní, apod.).

 Terénní programy

Marcela, Jansová DiS.

Jansová Marcela, DiS.

Vedoucí sociální služby
Sociální pracovnice