Veřejný závazek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Veřejný závazek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Publikováno: 8.1.2020 | Autor: admin

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy.

Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.   

Jedná se o službu sociální prevence podle §62 zákona č.108/2006 Sb. Je poskytována bezplatně a může být poskytována i anonymně. Informace o NZDM, nabízených službách a podmínkách užívání služby poskytne sociální pracovník, vedoucí klubu a pracovníci v sociálních službách.

Nízkoprahové zařízení T-klub je registrovanou sociální službou od 1. 9. 2013 a poskytovalo službu jedincům ve věku 6-26 let. Od 1. 10. 2015 se NZDM rozdělilo na 2 pracoviště T-klub určený mladým lidem ve věku 12-26 let a Amari klub určený dětem ve věku 6- 11let. Obě pracoviště poskytují své služby jak v ambulantní, tak terénní formě.       

Identifikátor služby: 6363165

Vedoucí služby: Mgr. Adéla Galbavá, mobil 775 708 087

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež podpořili:

 • Nadace Sova

 

Poslání služby

 

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je v T-klubu a Amari klubu poskytovat podnětný prostor, společné setkávání a podporu dětem a teenagerům v rozvoji jejich vlastní osoby.  Pomoci jim obstát ve svém životě, umožnit jim smysluplně trávit volný čas a předcházet tak vzniku rizikového chování, jakým je například kriminalita, drogy a jemuž jsou v dnešní době vystaveni nebo zabránit rozvoji tohoto chování.

Cíle služby NZDM T-klub a Amari klub je, aby uživatelé:

 • Uměli navazovat mezilidské vztahy a fungovat v nich (alespoň 1x za měsíc skupinová aktivita)
 • Získali kompetence pro řešení svých potíží (alespoň 1x za měsíc se realizuje preventivní téma)
 • Uměli rozpoznat své možnosti, hranice, schopnosti a dovednosti (každodenně pestrá nabídka aktivit)
 • Rozvinuli své znalosti, schopnosti a dovednosti (každodenně pestrá nabídka aktivit)
 • Uměli přebírat odpovědnost za svoje jednání (na klubu jsou stanovena pravidla, v případě porušení, je situace reflektována s pracovníkem)
 • Ujasnili si očekávání od budoucnosti
 • Uměli rozpoznat, přijímat a uplatňovat pravidla a společenské normy (na klubu jsou stanovena pravidla, v případě porušení, je situace reflektována s pracovníkem)
 • Měli zastání ve styku s institucemi a při jednání s rodinou (služba je poskytována jak ambulantně, tak terénně)
 • Získali pomoc v akutní krizové životní situaci (služba je poskytována jak ambulantně, tak  terénně, 6 dní v týdnu, pracovníci mají služební mobil)
 • Mohli s pracovníky sdílet svoji každodennost a měli možnost odreagování (služba je poskytována jak ambulantně, tak terénně, 6 dní v týdnu, pracovníci mají služební mobil)

Cílovou skupinou jsou děti, dospívající a mladí dospělý ve věku 6-26 let, kteří žijí nebo pobývají v Krásné Lípě nebo blízkém okolí a jsou:

 • Ohroženy společensky nežádoucími jevy
  alkohol, cigarety, drogy, krádeže, vandalismus, šikana, záškoláctví, virtuální závislosti, rizikové chování v dopravě, sebevražedné tendence, sexuálně rizikové chování, útěky z domova, hra o peníze
 • Zažívající omezující životní podmínky
  rozvod v rodině, násilí v rodině, zhoršená ekonomická situace v rodině, problémy spojené se školou, s vrstevníky, nezaměstnanost rodičů, závislost v rodině, nezájem rodičů o vzdělání, úmrtí
 • Nejsou zapojeni do standartních volnočasových aktivit
  pasivní trávení volného času, neorganizované trávení volného času, nezájem o dění kolem sebe

Za dobu poskytování služby lze definovat typického klienta NZDM

 

Amari klub
Klient ve věku 6-11 let. Obvykle žijící v sociálně vyloučené lokalitě, v nájemním domě, který by potřeboval rekonstrukci. Pobytem v soc. vyl. lokalitě je izolován a kamarádí se opět jen s lidmi z této lokality. Obvykle chybí hygienické návyky. Klient nemá všeobecné znalosti, odpovídající jeho věku (nezná datum narození, adresu, čas, dny v týdnu, roční období apod.). S nástupem do školy se objevují potíže ve škole, klient není veden k pravidelné školní docházce a přípravě, chybí mu pomůcky. Volný čas tráví klient venku bez dozoru, nemá koníčky ani zájmy.

 

T-klub 12-17

 

Mladiství ve věku 12-17 let, trávící volný čas převážně doma nebo venku. Koníčky ani zájmy nemá, pokud ano, nevěnuje se jim. Volný čas tráví poflakováním, většinou v nějaké menší partě. Má zkušenosti nebo pravidelně užívá alkohol a cigarety. Experimentuje s marihuanou. Objevují se rvačky, vandalismus. Obvykle má zhoršený prospěch, sklony k záškoláctví a potíže s učiteli. Potíže se objevují také v běžných vztazích s vrstevníky.

 

T-klub 18-26

Na klubu se objevuje nahodile, obvykle přichází sám a má konkrétní zakázku. Nejčastěji se věnuje otázkám práce, bydlení a dluhů. Pokud na klubu tráví čas, věnuje se volnočasovým aktivitám.

 

VÝJIMKY

 • Přechodová skupina

Klienti ve věku 11-13 let
- byla vytvořena proto, aby klientům usnadnila přechod z Amari na T-klub

- tito uživatelé mají možnost navštěvovat oba kluby

- na klubu, kam nespadají věkem tráví omezený čas max. od 13 h do 17 h

- klíčového pracovníka mají na klubu kam spadají věkem a kde mají uzavřenou dohodu, za ním dochází alespoň 1x týdně.

 

Klienti doprovázejí sourozence na klub

- jedná se o klienty, kteří doprovází mladší sourozence na klub, nebo klienty, kteří musí během dne hlídat mladší sourozence

- osoby z přechodové skpiny jsou na klubu pouze jako návštěva

- na klubu tráví omezený čas, max. 1 hod.

- jsou odkazváni na vhodný typ sociální služby

 

 • Matky/otcové s dětmi

- klienti klubu, kteří jsou již rodiči a přicházejí s dítětem

- tito klienti tráví na klubu omezený čas max. 1 hod.

- klíčový pracovník se snaží s nimi řešit jejich NŽS v kontantní místnosti

- klienti jsou upozorňováni na to, že prostředí není vhodné pro děti a že za děti si nesou plnou zodpovědnost

 

 • Klienti ve věku 10-11 let, kteří vedou rizikový způsob života

- jedná se o ojedinělé klienty ve věku 10-11 let, kteří věkem spadají na Amari klub, ale vedou rizikový způsob života

- nabídka preventivních akcí Amari klubu již neodpovídají jejich potřebám

- rizikový způsob života vedou, splňují-li alespoň 3 body z následujících kritérií:

 1.  kouří
 2.  experimentují nebo užívají marihuanu či jinou drogu
 3.  experimentují s alkoholem
 4.  spáchali přestupe, či trestný čin (krádež, vandalismus, poškození cizího majetku)
 5.  volný čas tráví neorganizovaně
 6.  mají výchovné potíže
 7.  navštěvují SVP x OSPOD

- tito klienti jsou po projednání v rámci intervize a na základě jejich souhlasu přeřazeni do přechodové skupiny

- klienti jsou vždy informováni z jakého důvodu jim nabízíme možnost přeřazení do přechodové skupiny

- v případě dotazů ostatních klientů proč on může a já ne, by se měl pracovník klientovi snažit vysvětlit, že každý klient je posuzován individuálně a víc mu říct, nemůžeme. Ani jemu by se nelíbilo, kdybychom o něm mluvili za jeho zády.

 

 • Osoby v krizi

- jsou osoby jakéhokoliv věku, které se dostaví na klub a u kterých pracovník vyhodnotí, že se nacházejí v krizi

- tyto osoby se mohou dostavit na kterýkolliv klub a pracovník jim poskytne základní poradenství

 

Negativní vymezení (kdo není naším klientem)

 1.  osoby, jejichž specifické potřeby zabraňují poskytování služby (př. osoby hluché, němé, hluchoněmé)
 2.  osoby, které nespadají do cílové skupiny
 3.  osoby, které potřebují jiný typ sociální služby (př. drogově závislí)

 

Základní nabídka služeb podle zákona 108/2006Sb. o sociálních službách podle §62 podle odstavce 1

   

1)      VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI                                             

 •  Podpora při přípravě do školy

- nejedná se o doučování, ale například o pomoc při přípravě do školy, referát nebo s domacím úkolem
- jedná se o zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání

 • Rozvoj kompetencí

- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (výtvarné činnosti, vaření, práce s PC, společenské hry a aktivity, nabádání uživatele k vlastnímu řešení problému)

 • Volnočasová aktivita

poskytnutí podmínek pro bezpečné a smysluplné trávení volného času
- pestrá nabídka volnočasových aktivit

 • Podpora vlastní iniciativy

podpora uživatele při činnostech, které sám navrhne 

 

 

2)      ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

- umožňuje lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí a nabízí možnosti většího zapojení uživatelů služeb do tohoto prostředí. Příklady: Akce pro veřejnost, den otevřených dveří, kulturní akce, besedy, výměnné výjezdy do zahraničí. Společné akce s uživateli jiných zařízení nebo jiných organizací, kteří nežijí v sociálně vyloučené lokalitě. Výlety mimo sociálně vyloučenou lokalitu. Účast uživatelů na kulturních akcích.

 • kulturní akce a výjezdy
  - akce a výjezd, které se konají mimo přirozené prostředí klientů a umožňují tak lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí
 • situační intervence
  - je situace, která vznikne sama o sobě
  - pracovník na tuto situaci reaguje a poskytuje klientovi/klientům zpětnou vazbu
  - jedná se o situace týkající se skupiny, vztahů ve skupině

 

3)      SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

 • Kontaktní práce

- pracovník cíleně navazuje rozhovor nebo jinou činnost za účelem společného hledání cíle využití služby, mapování uživatelovi situace a pomáhá k navázání hlubšího vztahu a získání důvěry mezi pracovníkem a uživatelem

 • Poradenství

- vyslechnutí, zorientování a nalezení cesty řešení v následujících oblastech: škola, vztahy, psychoaktivní látky, práce, bydlení, finance, zdraví

 • Případová práce

vše co se týká individuálního plánu uživatele (dále jen IP)
- individuální setkávání s klientem, musí mít jasnou strukturu

 • Skupinová práce

- cílená aktivita poskytovaná skupin, která rozvíjí jejich psychosociální dovednosti v rámci skupiny ( například komunikace, řešení konfliktů, sebepoznávání, relaxace)

 • Socioterapeutické činnosti

- Muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, besedy, přednášky, prevence

 • Situační intervence

- je situace, která vznikne sama o sobě
- pracovník na tuto situaci reaguje a poskytuje klientovi/klientům zpětnou vazbu
- jedná se o situace spojené s porušením pravidel klubu, nebo poskytnutí zpětné vazby ke klientovi

 

 

4)      POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV

 • informační servis

-          poskytujeme specifické informace ústně nebo předáním informačních letáčků

-          jedná se zejména o témata škola, drogy, sex, , zdravotní témata apod.

 • zprostředkování kontaktu s institucí ve prospěch klienta

-          realizuje pracovník za přítomnosti nebo ve spolupráci s klientem

-          kontaktuje instituci ve prospěch klienta, pouze s jeho souhlasem

 • doprovod

-          doprovod klienta do jiné instituce

 • upevnění kontaktu s rodinou

-          pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

 

Forma služby:

Ambulantní, terénní

 

Kapacita služby

 

Kapacita služby  T-klub:

Okamžitá kapacita ambulantní formy:                

Individuální práce – 2                                  

Skupinová práce - 14  

 

 

Kapacita služby Amari klub: 

Okamžitá kapacita ambulantní formy:

Individuální práce - 2

Skupinová práce – 14

  

Okamžitá kapacita terénní formy

Okamžitá individuální kapacita: 1

Okamžitá skupinová kapacita: 7

 

 

 

 

 

 

T-klub:

Otevírací doba ambulantní forma

Pondělí

9.00 - 15.00

Úterý 9.00 - 15.00
Středa 9.00 - 15.00
Čtvrtek 9.00 - 15.00
Pátek 9.00 - 15.00
Sobota -

                     

Amari klub

Otevírací doba ambulantní forma

Pondělí  9.00 - 10.30
Úterý  -
Středa  9.00 - 10.30
Čtvrtek  -
Pátek  -

 

 

Otevírací doba teréní forma

Pondělí  10.30 - 15.00
Úterý  9.00 - 15.00
Středa  10.30 - 15.00
Čtvrtek  9.00 - 15.00
Pátek  9.00 - 15.00

 

Terén

Čas poskytování klubového terénu

 • Klubový terén

 

 T-klub - Poskytování terénní formy není přesně časově vymezeno. Realizují ho pracovníci ambulantní formy, a to na základě:

 1.  Dlouhodobě snížené návštěvnosti klubu
  - návštěvnost klubu není konzistentní, v některých ročních obdobích jako jakou letní prázdniny dochází k poklesu
 2. Potřeb klientů
  - uživatelé mají zájem o doprovod do jiné instituce nebo využívají možnosti, že pracovník kontaktuje instituci v jejich prospěch
  - uživatelé mají zájem o účast na sportovních, preventivních a společenských akcích

Terénní formu je možné poskytnout mimo otevírací dobu klubu, na základě individuální dohody mezi klientem a pracovníkem. Ve výjimečných případech je možno poskytnout terénní formu také v neděli. Jedná se zejména o výjezdní akce.

 

 

Místo poskytování služby T-klub:

Služba NZDM T-klub je poskytována v budově bývalé kotelny, která prošla na přelomu roku 2018/2019 (má být 2017/2018)celkovou rekonstrukcí a bylo přistaveno 1. patro. Budova se nachází cca 10 minut pěší chůze od autobusové zastávky a centra města. V těsné blízkosti je venkovní hřiště vybavené posilovacími stroji, fotbalovými brankami, venkovním stolem na pinpong a hřiště na volejbal či nohejbal. Před budovou je k dispozici basketbalový koš. (prosím doplnit, chybí) V přízemí jsou k dispozici 3 toalety, úklidová místnost a sklad pomůcek. Prostor je vybaven barovým pultem s kuchyňskou linkou, která slouží jako zázemí pro pracovníky. Před barovým pultem jsou počítače pro klienty. V prostoru klubu jsou umístěný dva menší stoly pro rozhovory klientů a jeden velký pracovní stůl. Na klubu je k dispozici sedací souprava s konferenčním stolkem, nad nímž je umístěna TV s internetem a playstation. V prostoru je dále k dispozicistolní (oddělit) fotbálek a stolní tenis. Do prvního patra vede schodiště, kde je umístěna plošina pro vozíčkáře. V prvním patře je sklad pomůcek, kontaktní místnost a kancelář pro pracovníky. na pravé straně je taneční sál, který je rozdělen posuvnou stěnou na taneční sál a hudební zkušebnu. Vsále  (oddělit) je projektor, hudební reproduktory a osvětlení. V hudební zkušebně jsou k dispozici klávesy, dvě kytary, mikrofony, mixážní pult, reprobedny  a další hudební vybavení.

 

Místo poskytování Amari klub

Služba NZDM Amari klub je poskytována v prostorách komunitního centra Kostka Krásná Lípa. Komunitní centrum se nachází v těsné blízkosti ZŠ Krásná Lípa (3 min. chůze). V otevírací době klubu budou pro službu k dispozici dvě samostatně oddělené místnosti (velká a malá učebna). Velká učebna je místnost o rozměrech 29,6 m2. Je vybavena stoly a židlemi, skříni, televizí, xboxem kinect, projektorem a reproduktory. Pro skladování materiálu a pomůcek je k dispozici sklad o rozměru 4,8 m2. Malá učebna má rozměry 16,5 m2 a nachází se v ní stoly, židle a skříně pro úschovu výtvarného materiálu. Malá učebna bude sloužit současně jako zázemí pro přípravu pracovníků. Pracovníci budou mít k dispozici PC s připojením k internetu, fotoaparát, WC a plně vybavenou kuchyň. Kuchyň je rovněž k dispozici pro aktivity s klienty. WC pro klienty je součástí společných prostor komunitního centra. Pro pracovníky je k dispozici kancelář, která slouží zároveň jako kontaktní místnost. Vybavení a zázemí Amari klubu umožňuje klientům všestranné využití volného času – od hraní her na xboxu, přípravě do školy, stolních her, rukodělných a výtvarných činností, nácvik nových dovedností až po individuální rozhovory s pracovníky.

Místo poskytování terenní formy

terenní forma je realizováno v přirozeném prostředí našich klientů v Krásné Lípě a jejím blízkém okolí.

Místo poskytování se mění s ohledem na počasí, potřeby klientů, potřeby sociální služby a potřeby města.

Terénní pracovník se pohybuje zejména v následujících lokalitách: náměstí, autobusová zastávka, altán v místním parku nebo u rybníka a další.

 

Adresa:                                                         Adresa:

Kostka Krásná Lípa, p.o.                                 Kostka Krásná Lípa, p.o.

NZDM T-klub                                                 NZDM Amari

Nemocniční 1093/40,                                     Masarykova 1094/4

407 46 Krásná Lípa                                        407 46 Krásná Lípa

Zásady

Při tvorbě zásad vycházíme zejména z principu nízkoprahovosti

Anonymita
– klient nemusí sdělovat pracovníkům žádné osobní údaje, pokud sám nechce.

Dobrovolnost
– není nutná registrace, členství, ani pravidelná docházka
-  klient se nemusí nabízených akcí účastnit

Dostupnost
– časová (poskytována okamžitě), místní (5 minut od centa), finanční (bezplatná)

Individuální přístup
– služba je poskytována s ohledem na potřeby a osobnost každého jedince

Flexibilita služeb a pracovníků     

– pracovníci neustále službu hodnotí,  na základě podnětů a připomínek dál upravují způsob jejího poskytován

Aktivizace klienta

- pracovníci usilují o jeho samostatnost

Odbornost a profesionální přístup pracovníků
- pracovníci se vzdělávají

Mlčenlivost a diskrétnost
- klienti mají právo sdělovat informace o svém životě, my získané informace neposkytujeme bez souhlasu klienta

Informovanost
- dbáme na to, aby byl klient dostatečně informován (podání stížnosti, základní informace o službě, možnost nahlédnutí do složky apod.)

 

 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Mgr. Adéla Galbavá

Mgr. Galbavá Adéla

Vedoucí sociální služby
Sociální pracovnice

Gabriela Maškarincová

Maškarincová Gabriela

Pracovnice v sociálních službách
T-klub

Kristýna Albrechtová DiS.

Albrechtová Kristýna  DiS.

Sociální pracovnice
T-klub

Eva Rozsypalová

Rozsypalová Eva

Pracovnice v sociálních službách
Amari klub

Jan Matoušek DiS.

Matoušek Jan DiS.

Pracovník v sociálních službách
Amari klub

Klára Baráková

Baráková Klára

Pracovnice v sociálních službách.
Amari klub.