Veřejný závazek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Veřejný závazek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Publikováno: 8.1.2020 | Autor: admin

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní a terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy.

Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.   

Jedná se o službu sociální prevence podle §62 zákona č.108/2006 Sb. Je poskytována bezplatně a může být poskytována i anonymně. Informace o NZDM, nabízených službách a podmínkách užívání služby poskytne sociální pracovník, vedoucí klubu a pracovníci v sociálních službách.

Nízkoprahové zařízení T-klub je registrovanou sociální službou od 1. 9. 2013 a poskytovalo službu jedincům ve věku 6-26 let. Od 1. 10. 2015 se NZDM rozdělilo na 2 pracoviště T-klub určený mladým lidem ve věku 12-26 let a Amari klub určený dětem ve věku 6- 11let. Obě pracoviště poskytují své služby jak v ambulantní, tak terénní formě.       

Identifikátor služby: 6363165

Vedoucí služby: Mgr. Adéla Galbavá, mobil 775 708 087

 

Sociální služba je financována Ústeckým krajem.

 

Poslání služby

 

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je v T-klubu a Amari klubu poskytovat podnětný prostor, společné setkávání a podporu dětem a teenagerům v rozvoji jejich vlastní osoby.  Pomoci jim obstát ve svém životě, umožnit jim smysluplně trávit volný čas a předcházet tak vzniku rizikového chování, jakým je například kriminalita, drogy a jemuž jsou v dnešní době vystaveni nebo zabránit rozvoji tohoto chování.

Cíle služby NZDM T-klub a Amari klub je, aby uživatelé

 

  • Dlouhodobé cíle služby
  •                      
  • Uměli navazovat mezilidské vztahy fungovat v nich

            (alespoň 1x za měsíc skupinová aktivita)

   • Získali kompetence pro řešení svých potíží

            (alespoň 1x za měsíc se realizuje preventivní téma)

   • Uměli rozpoznat své možnosti, hranice, schopnosti a dovednosti

            (každodenně pestrá nabídka aktivit)

   • Rozvinuli své znalosti, schopnosti a dovednosti

            (každodenně pestrá nabídka aktivit)

   • Uměli přebírat odpovědnost za své jednání

            (na klubu jsou stanovena pravidla, v případě porušení, je situace reflektována s pracovníkem)

   • Ujasnili si očekávání od budoucnosti
   • Uměli rozpoznat, přijímat a uplatňovat pravidla a společenské normy

            (na klubu jsou stanovena pravidla, v případě porušení, je situace reflektována s pracovníkem)

   • Měli zastání při styku s institucemi a při jednání s rodinou

            (služba je poskytována jak ambulantně, tak terénně)

   • Získali pomoc v akutní krizové životní situaci

            (služba je poskytována jak ambulantně, tak terénně, 6 dní v týdnu, pracovníci mají služební mobil)

   • Mohli s pracovníky sdílet svoji každodennost a měli možnost odreagování

            (služba je poskytována jak ambulantně, tak terénně, 6 dní v týdnu, pracovníci mají služební mobil)

   • Krátkodobé cíle služby

   

  • Zavést terén ve škole
  • Uspořádat pro žáky 8. a 9. tříd den otevřených dveří
  • Uspořádat hru La Via
  • Klientům T-klubu předat informace o Retrostipendiu
  • Nastavit pravidla obou klubů tak, aby odpovídali aktuální skupině klientů

Cílovou skupinou jsou děti, dospívající a mladí dospělý ve věku 6-26 let, kteří žijí nebo pobývají v Krásné Lípě nebo blízkém okolí a jsou:

 • Ohroženy společensky nežádoucími jevy
  alkohol, cigarety, drogy, krádeže, vandalismus, šikana, záškoláctví, virtuální závislosti, rizikové chování v dopravě, sebevražedné tendence, sexuálně rizikové chování, útěky z domova, hra o peníze
 • Zažívající omezující životní podmínky
  rozvod v rodině, násilí v rodině, zhoršená ekonomická situace v rodině, problémy spojené se školou, s vrstevníky, nezaměstnanost rodičů, závislost v rodině, nezájem rodičů o vzdělání, úmrtí
 • Nejsou zapojeni do standartních volnočasových aktivit
  pasivní trávení volného času, neorganizované trávení volného času, nezájem o dění kolem sebe

Za dobu poskytování služby lze definovat typického klienta NZDM

 

Amari klub

Dítě ve věku 6-11 let, které prošlo pouze 1 rokem předškolního vzdělávání, a to s minimální docházkou.  Obvykle mu tak chybí všeobecné znalosti a dovednosti odpovídající jeho věku (tkaničky, roční období, hodiny, hygienické návyky). Do první třídy nastupuje nepřipravené a už na prvním stupni se setkává se školním neúspěchem. Nemá podmínky, motivaci a podporu ze strany rodičů k tomu, aby si plnil školní povinnosti.

Jedná se o děti, které neznají pravidla, nejsou zvyklé pravidla respektovat a nemají povinnosti. Potíže jim dělá pobyt v kolektivu mezi vrstevníky, neumí navazovat vrstevnické vztahy, nedaří se jim spolupracovat. Často se u nich objevují krádeže a lhaní. Způsob trávení volného času neodpovídá jejich věku. Nemají kroužky, volný čas tráví venku bez dohledu dospělé osoby

 

T-klub 12-17

Mladiství ve věku 12-17 let, trávící volný čas převážně doma nebo venku. Nemají, jak se věnovat svým zájmům, chybí jim finance, prostor a místní dostupnost kroužků. Volný čas tráví poflakováním, většinou v menší partě. Mají zkušenosti nebo pravidelně užívají alkohol nebo cigarety. Objevují se rvačky, drobné krádeže, vandalismus. Obvykle mají zhoršený prospěch, nemají motivaci k plnění školních povinností. Nemají kde a jak plnit domácí úkoly, často mají problémy s učiteli. Chybí jim pohled do budoucna. Potíže se objevují v běžných vztazích s vrstevníky. Řeší sebepojetí, sebelásku, spokojenost sám ze sebou, vztahy ve skupině, milostné vztahy.

 

T-klub 18-26

Na klubu se objevují nahodile, obvykle přichází sami a mají konkrétní zakázku. Nejčastěji se věnuje otázkám práce, bydlení a dluhů. Pokud na klubu tráví čas, věnují se volnočasovým aktivitám

VÝJIMKY

 • Přechodová skupina

Klienti ve věku 11-13 let
- byla vytvořena proto, aby klientům usnadnila přechod z Amari na T-klub

- tito uživatelé mají možnost navštěvovat oba kluby

- na klubu, kam nespadají věkem tráví omezený čas max. od 13 h do 17 h

- klíčového pracovníka mají na klubu kam spadají věkem a kde mají uzavřenou dohodu, za ním dochází alespoň 1x týdně.

 

Klienti doprovázejí sourozence na klub

- jedná se o klienty, kteří doprovází mladší sourozence na klub, nebo klienty, kteří musí během dne hlídat mladší sourozence

- osoby z přechodové skpiny jsou na klubu pouze jako návštěva

- na klubu tráví omezený čas, max. 1 hod.

- jsou odkazváni na vhodný typ sociální služby

 

 • Matky/otcové s dětmi

- klienti klubu, kteří jsou již rodiči a přicházejí s dítětem

- tito klienti tráví na klubu omezený čas max. 1 hod.

- klíčový pracovník se snaží s nimi řešit jejich NŽS v kontantní místnosti

- klienti jsou upozorňováni na to, že prostředí není vhodné pro děti a že za děti si nesou plnou zodpovědnost

 

 • Klienti ve věku 10-11 let, kteří vedou rizikový způsob života

- jedná se o ojedinělé klienty ve věku 10-11 let, kteří věkem spadají na Amari klub, ale vedou rizikový způsob života

- nabídka preventivních akcí Amari klubu již neodpovídají jejich potřebám

- rizikový způsob života vedou, splňují-li alespoň 3 body z následujících kritérií:

 1.  kouří
 2.  experimentují nebo užívají marihuanu či jinou drogu
 3.  experimentují s alkoholem
 4.  spáchali přestupe, či trestný čin (krádež, vandalismus, poškození cizího majetku)
 5.  volný čas tráví neorganizovaně
 6.  mají výchovné potíže
 7.  navštěvují SVP x OSPOD

- tito klienti jsou po projednání v rámci intervize a na základě jejich souhlasu přeřazeni do přechodové skupiny

- klienti jsou vždy informováni z jakého důvodu jim nabízíme možnost přeřazení do přechodové skupiny

- v případě dotazů ostatních klientů proč on může a já ne, by se měl pracovník klientovi snažit vysvětlit, že každý klient je posuzován individuálně a víc mu říct, nemůžeme. Ani jemu by se nelíbilo, kdybychom o něm mluvili za jeho zády.

 

 • Osoby v krizi

- jsou osoby jakéhokoliv věku, které se dostaví na klub a u kterých pracovník vyhodnotí, že se nacházejí v krizi

- tyto osoby se mohou dostavit na kterýkolliv klub a pracovník jim poskytne základní poradenství

 

Negativní vymezení (kdo není naším klientem)

 1.  osoby, jejichž specifické potřeby zabraňují poskytování služby (př. osoby hluché, němé, hluchoněmé)
 2.  osoby, které nespadají do cílové skupiny
 3.  osoby, které potřebují jiný typ sociální služby (př. drogově závislí)

 

Základní nabídka služeb podle zákona 108/2006Sb. o sociálních službách podle §62 podle odstavce 1

 

 

A) výchovně vzdělávací

- podpora při přípravě do školy, zapůjčení PC, přístup na internet, pomoc s referátem, s přihlášením do google učebny, volnočasové aktivity, učení se novým věcem, rozvíjení tvých dovedností (zpěvu, kreslení, práce s PC, hledání v jízdních řádech), podpora tvých vlastních zájmů- hledání kroužku

 

 B) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- zpětná vazba na chování, seznámení s právy, pravidly a povinnostmi, akce mimo lokalitu

 

 C) Sociálně terapeutické činnosti

- poradenství v oblasti vztahů, hygieny, dokladů, dávek apod., rozhovory na všechna možná témata, sdílení každodenních událostí, seznámení s riziky alkoholu, kouření, experimentování s jinými návykovými látkami

 

 D) Pomoc při uplatňování práv

- doprovodíme do školy, na kroužek, na úřad, k lékaři…..vyhledáme čísla na kroužek, do poradny,….připravíme tě nebo za tebe zavoláme do školy, k psychologovi, najdeme a předáme ti ověřené a spolehlivé informace o přijímačkách, o sexu, o návštěvě sociálky, pomůžeme se zajištěním dokladů

 

Forma služby:

Ambulantní, terénní

 

Kapacita služby

 

Kapacita služby  T-klub:

Okamžitá kapacita ambulantní formy:                

Individuální práce – 2                                  

Skupinová práce - 14  

 

 

Kapacita služby Amari klub: 

Okamžitá kapacita ambulantní formy:

Individuální práce - 2

Skupinová práce – 14

  

Okamžitá kapacita terénní formy

Okamžitá individuální kapacita: 2

Okamžitá skupinová kapacita: 14

 

 

 

 

 

 

T-klub:

Otevírací doba ambulantní forma

Pondělí

13:30 - 18:30

Úterý 13:30 - 18:30
Středa   13:30 - 18:30
Čtvrtek  13:30 - 18:30
Pátek -
Sobota -

 

Otevírací doba teréní forma

Pondělí -
Úterý 12:00 - 13:30
Středa                 -
Čtvrtek 12:00 - 13:30
Pátek 14:00 - 16:00

                     

Amari klub

Otevírací doba ambulantní forma

Pondělí  12:00 - 17:00
Úterý  12:00 - 17:00
Středa  12:00 - 17:00
Čtvrtek  12:00 - 17:00
Pátek  12:00 - 17:00

 

 

Terénní forma je realizována dvěma způsoby.  Prvním způsobem je terénní práce v době polední pauzy u školy a v jejím blízkém okolí. Druhým způsobem je terén na skateparku.
 

 

Místo poskytování služby T-klub:

Služba NZDM T-klub je poskytována v budově bývalé kotelny, která prošla na přelomu roku 2018/2019 (má být 2017/2018)celkovou rekonstrukcí a bylo přistaveno 1. patro. Budova se nachází cca 10 minut pěší chůze od autobusové zastávky a centra města. V těsné blízkosti je venkovní hřiště vybavené posilovacími stroji, fotbalovými brankami, venkovním stolem na pinpong a hřiště na volejbal či nohejbal. Před budovou je k dispozici basketbalový koš. (prosím doplnit, chybí) V přízemí jsou k dispozici 3 toalety, úklidová místnost a sklad pomůcek. Prostor je vybaven barovým pultem s kuchyňskou linkou, která slouží jako zázemí pro pracovníky. Před barovým pultem jsou počítače pro klienty. V prostoru klubu jsou umístěný dva menší stoly pro rozhovory klientů a jeden velký pracovní stůl. Na klubu je k dispozici sedací souprava s konferenčním stolkem, nad nímž je umístěna TV s internetem a playstation. V prostoru je dále k dispozicistolní (oddělit) fotbálek a stolní tenis. Do prvního patra vede schodiště, kde je umístěna plošina pro vozíčkáře. V prvním patře je sklad pomůcek, kontaktní místnost a kancelář pro pracovníky. na pravé straně je taneční sál, který je rozdělen posuvnou stěnou na taneční sál a hudební zkušebnu. Vsále  (oddělit) je projektor, hudební reproduktory a osvětlení. V hudební zkušebně jsou k dispozici klávesy, dvě kytary, mikrofony, mixážní pult, reprobedny  a další hudební vybavení.

 

Místo poskytování Amari klub

Služba NZDM Amari klub je poskytována v prostorách komunitního centra Kostka Krásná Lípa. Komunitní centrum se nachází v těsné blízkosti ZŠ Krásná Lípa (3 min. chůze). V otevírací době klubu budou pro službu k dispozici dvě samostatně oddělené místnosti (velká a malá učebna). Velká učebna je místnost o rozměrech 29,6 m2. Je vybavena stoly a židlemi, skříni, televizí, xboxem kinect, projektorem a reproduktory. Pro skladování materiálu a pomůcek je k dispozici sklad o rozměru 4,8 m2. Malá učebna má rozměry 16,5 m2 a nachází se v ní stoly, židle a skříně pro úschovu výtvarného materiálu. Malá učebna bude sloužit současně jako zázemí pro přípravu pracovníků. Pracovníci budou mít k dispozici PC s připojením k internetu, fotoaparát, WC a plně vybavenou kuchyň. Kuchyň je rovněž k dispozici pro aktivity s klienty. WC pro klienty je součástí společných prostor komunitního centra. Pro pracovníky je k dispozici kancelář, která slouží zároveň jako kontaktní místnost. Vybavení a zázemí Amari klubu umožňuje klientům všestranné využití volného času – od hraní her na xboxu, přípravě do školy, stolních her, rukodělných a výtvarných činností, nácvik nových dovedností až po individuální rozhovory s pracovníky.

Místo poskytování terenní formy

terenní forma je realizováno v přirozeném prostředí našich klientů v Krásné Lípě a jejím blízkém okolí.

Místo poskytování se mění s ohledem na počasí, potřeby klientů, potřeby sociální služby a potřeby města.

Terénní pracovník se pohybuje zejména v následujících lokalitách: náměstí, autobusová zastávka, altán v místním parku nebo u rybníka a další.

 

Adresa:                                                         Adresa:

Kostka Krásná Lípa, p.o.                                 Kostka Krásná Lípa, p.o.

NZDM T-klub                                                 NZDM Amari

Nemocniční 1093/40,                                     Masarykova 1094/4

407 46 Krásná Lípa                                        407 46 Krásná Lípa

Zásady

Při tvorbě zásad vycházíme zejména z principu nízkoprahovosti

Anonymita
– klient nemusí sdělovat pracovníkům žádné osobní údaje, pokud sám nechce.

Dobrovolnost
– není nutná registrace, členství, ani pravidelná docházka
-  klient se nemusí nabízených akcí účastnit

Dostupnost
– časová (poskytována okamžitě), místní (5 minut od centa), finanční (bezplatná)

Individuální přístup
– služba je poskytována s ohledem na potřeby a osobnost každého jedince

Flexibilita služeb a pracovníků     

– pracovníci neustále službu hodnotí,  na základě podnětů a připomínek dál upravují způsob jejího poskytován

Aktivizace klienta

- pracovníci usilují o jeho samostatnost

Odbornost a profesionální přístup pracovníků
- pracovníci se vzdělávají

Mlčenlivost a diskrétnost
- klienti mají právo sdělovat informace o svém životě, my získané informace neposkytujeme bez souhlasu klienta

Informovanost
- dbáme na to, aby byl klient dostatečně informován (podání stížnosti, základní informace o službě, možnost nahlédnutí do složky apod.)

 

 

 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Mgr. Adéla Galbavá

Mgr. Galbavá Adéla

Vedoucí sociální služby
Sociální pracovnice

Stanislava Černá

Černá Stanislava

Pracovnice v sociálních službách
T-klub
Terén 770 157 946

Kateřina Štěpková DiS.

Štěpková Kateřina  DiS.

Sociální pracovnice
T-klub
Terén 770 157 946

Eva Rozsypalová

Rozsypalová Eva

Pracovnice v sociálních službách
Amari klub

Jan, Matoušek DiS.

Matoušek Jan, DiS.

Pracovník v sociálních službách
Amari klub

Klára Baráková

Baráková Klára

Pracovnice v sociálních službách.
Amari klub.

Siváková Pamela

Pracovnice v sociálních službách.
Amari klub


+420 777 360 179
Libor Kubíček

Kubíček Libor

Pracovník s dětmi
Amari a T-klub


+420 777 360 179
Kateřina Luňáková

Luňáková Kateřina

Pracovnice v sociálních službách.
Asistentka a kariérový poradce.
T-klub

+420 775 441 238
+420 770 194 683