Veřejný závazek Odborné sociální poradenství

Veřejný závazek Odborné sociální poradenství
Publikováno: 1.5.2021 | Autor: admin

S čím pomůžeme: dluhy - spory - exekuce - insolvence - trestní právo - oběti - občanský zákoník - závazky - smlouvy - pracovní právo - nájemí vztahy a další

 

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Poradenství je také poskytováno pečujícím osobám nebo pozůstalým.

 

Idnetifikátor služby: 3827499

Vedoucí služby: zástup JUDr. Miloš Hanzlíček tel. 777 925 302

Sociální služba je financována Ústeckým krajem.

Poslání služby

Posláním Poradny v kostce v Krásné Lípě je pomáhat lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, poskytnutím informace, rady i psychické podpory jim pomoci tuto situaci řešit, a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.

 

Cíle služby odborného sociálního poradenství:

-          motivovat klienta poradny k činnostem vedoucím ke zvládnutí jeho nepříznivé situace,

-          poskytnout takovou formu podpory, aby se klient ve své obtížné situaci orientoval

-          pomoc najít takové řešení z obtížné situace, které bude pro klienta srozumitelné, dostupné a reálné

-         konkrétní pomocí podpořit klienta poradny v aktivním přístupu při řešení své situace a v samostatnosti (např.  při rozhodování o variantě řešení, při sepisování různých žádostí, podání, odvolání  apod.)

 

Služba je určena pro :
Odborné sociální poradenství může využít každý občan Šluknovska starší 15 let, který je v krizi, stal se obětí trestné činnosti, je příslušníkem etnické menšiny nebo který žije ve vyloučené komunitě.

 

Osoby v krizi jsou pro nás lidé, kteří se ocitli v tíživé životní  situaci  (např. z důvodu rozpadu rodiny,  rozvodu, náhlé nemoci či úmrtí v rodině, ztráty bydlení či zaměstnání, zadlužení), kterou nejsou schopny zvládat obvyklým způsobem, za využití vlastních sil a prostředků, ani za pomoci svých blízkých.

 

Osobám sluchově postiženým poskytneme poradenskou službu pouze s tlumočníkem do znakové řeči. Osobám  mluvících jiným jazykem než českým a slovenským poskytneme službu pouze pokud si zajistí tlumočníka.

Služba zahrnuje základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství.

Obsahem činností základního sociální poradenství je:

a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,

b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,

c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,

d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.  

 

Odborné sociální poradenství zahrnuje :

1) Zprostředkování kontaktu se spol. prostředím

2) Sociálně terapeutické činnosti

3) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

      a) odbornou pomoc při vyřizování běžných záležitostí

      b) odbornou pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným prostředím

Z hlediska délky poskytování služby nabízíme:

- jednorázové poradenství

- krátkodobé poradenství (v délce max. 3 měsíce)

 

Forma:

ambulantní, terénní

 

Kapacita:

Okamžitá kapacita služby je 1 uživatel

Poradenství je poskytováno ambulantní a terénní formou, po telefonu nebo elektronicky na e-mailové adrese.

JUDr. Hanzlíček Miloš, tel. 777 925 302, email.hanzlicek@komunitnicentrum.com

Mgr. Fluskova Romana, tel. 777 291 359, email.fluskova@komunitnicentrum.com

Případně je možno posílat dotazy písemně poštou.

  

Časová dostupnost služby: 

 

                  Ambulantní                                                  Terénní

Pondělí        09:00 - 17:30                                                       - 

Úterý          13:00 - 17:00                                              09:00 - 12:00  dle dohody

Středa                -                                                                   -

Čtvrtek                                                                          12:30 - 15:30  dle dohody

Pátek                 -                                                                    -

 Poradenství ambulantní formou je poskytováno v objektu Komunitního centra Kostka Krásná Lípa p.o., Masarykova č.1094/4, kancelář poradny se nachází v 1.patře. Terénní forma je poskytována v domácnosti klientů či na jiném místě po předchozí domluvě.

Zásady poskytování služby           

  1. Poradenské rozhovory jsou vedeny tak, aby bylo  zachováno soukromí a diskrétnost jednání, s cílem získání důvěry,  při zachování mlčenlivosti ze strany poradce.
  2. Při jednání dodržujeme zásadu nestrannosti,  k uživatelům přistupujeme bez předsudků z důvodu rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, sexuální orientace, sociálního postavení, respektujeme jedinečnost člověka.
  3. Ke každému zájemci či uživateli přistupujeme individuálně,  respektujeme jeho osobní přání a potřeby.
  4. Respektujeme právo svobodné volby uživatele při stanovení osobního cíle i způsobu a postupu jeho dosažení.
  5. Při jednání respektujeme základní lidská práva a svobody, zachováváme lidskou důstojnost a dodržujeme zásady slušného chování.
  6. Poskytování služby odborného sociálního poradenství zajišťujeme prostřednictvím zkušených a kvalifikovaných pracovníků.
  7. Službu poskytujeme na základě Standardů kvality, v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské Unie a Etickým kodexem pracovníků organizace Kostka Krásná Lípa p.o.

Služba odborného sociálního poradenství je poskytována bezplatně.

Kostka Krásná Lípa p.o.

Masarykova č. 1094/4

407 46  Krásná Lípa

 

Sociální pracovník:  JUDr. Hanzlíček Miloš,  mob:  777 925 302, email: hanzlicek@komunitnicentrum.com