Veřejný závazek Osobní asistence

Veřejný závazek Osobní asistence
Publikováno: 25.5.2021 | Autor: admin

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Také doprovázíme umírající v závěru života, podílíme se na péči, podporujeme blízké.

 

Od 1. 1. 2021 poskytujeme službu Osobní asistence klientům, kteří žijí v Domě se sociální službou (dříve Dům s pečovatelskou službou) v Krásné Lípě. Domy jsou dva - žlutý a modrý. Majitelem je město Krásná Lípa, žádosti o přidělení bytu lze podat zde. 

 

Poskytujeme pomoc a podporu:

• při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, pomoc při přesunu na vozík či lůžko…)

• při osobní hygieně (koupání, mytí vlasů…)

• při zajištění stravy (podávání jídla, objednání obědů…)

• při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, pochůzky…)

• při výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (procházky, výlety, ruční práce, společenské hry…)

• při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na úřady, k lékaři či společenské akce…)

• při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. jednání s úřady, komunikace s opatrovníky, rodinnými příslušníky…)

 

S uživatelem je uzavřena smlouva, ve které je sjednána rozsah a četnost poskytované služby. Službu si lze sjednat dlouhodobě nebo jen na potřebné období.

   

Identifikátor: 5321665

Vedoucí služby: Mgr. Jiřina Kafková, mobil 771 281 126

 

Sociální služba je financována Ústeckým krajem.

  

Posláním Osobní asistence (OA) 

Posláním osobní asistence je umožnit osobám se sníženou soběstačností, žít plnohodnotným způsobem života v přirozeném prostředí uživatele, dle jeho individuálních potřeb. Kvalifikovaný osobní asistent uživatele podporuje, provází a pomáhá mu k soběstačnosti.

 

 Cílem osobní asistence 

• podpořit uživatele tak, aby mohl žít bezpečně ve své domácnosti, ve své rodině, v prostředí, které zná a je v něm spokojen a kde jsou jeho základní potřeby naplněny

 

• podpořit uživatele v zachování si soběstačnosti, a poskytnout mu pomoc a péči v činnostech, které již nezvládá

 

• podpořit uživatele v udržení si společenských kontaktů a aktivit běžného plnohodnotného života 

 Cílová skupina

     Uživatelem služby je osoba se sníženou soběstačností, jejíž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Jedná se o:

 

 • osoby s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova choroba, jiné druhy stařecké demence)
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením (osoby s postižením po úrazu, po nemoci)
 • senioři

 

Věk uživatelů není omezen.

Základní činnosti Osobní asistence:

 

1)      pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

 

2)      pomoc při osobní hygieně:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při použití WC.

        

3)      pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc při přípravě jídla a pití,

 

4)      pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
 • nákupy a běžné pochůzky,

 

5)      výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora      při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,                                   
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

 

6)      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

 

7)      pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

     V rámci služby Osobní asistence je bezplatně poskytováno základní sociální poradenství.

Forma poskytování služby:

Služba je poskytována terénní formou. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí, kdy pracovníci služby dochází do domácnosti uživatele a poskytují službu v rozsahu, kvalitě a za podmínek sjednaných ve „Smlouvě o poskytování Osobní asistence“ dle individuálních potřeb uživatele.

      

Kapacita terénní formy poskytování: 

Okamžitá kapacita je 8

 

Sociální služba je poskytována v režimu 24/7, služba je poskytována bez omezní v rozsahu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, tedy i o víkendech a svátcích na základě sjednaných termínů a potřeb uživatele.

 

Působnost služby:

Šluknovský výběžek - Varnsdorf, Horní Podluží, Dolní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Chřibská, Rybniště, Rumburk, Krásná Lípa, Doubice, Staré Křečany, Šluknov, Mikulášovice, Dolní Poustevna, Lobendava, Lipová, Vilémov, Velký Šenov, Jiříkov.

Zásady poskytování služby

• individuální přístup – zajišťujeme péči dle individuálních potřeb klienta, respektujeme přání a rozhodnutí klienta

• rovný přístup – respektujeme práva klienta, jeho důstojnost a svobodné rozhodnutí, zachováváme mlčenlivost

• bezpečí – dbáme na zajištění bezpečí klienta i asistentů

• flexibilita – péči přizpůsobujeme dle potřeb klienta a možností služby

• samostatnost – klienty podporujeme v zachování si samostatnosti, v zachování si kontaktů a aktivit

Kontaktní údaje:

 

Telefon:   Mgr. RJiřina Kafková, vedoucí služby, sociální pracovnice, tel. 771 281 126, email: kafkova@komunitnicentrum.com

              JUDr. Miloš Hanzlíček,  sociální pracovník, tel. 777 925 302, email: hanzlicek@komunitnicentrum.com

              

              

          

Adresa:    Kostka Krásná Lípa, p. o.

               Masarykova 1094/4

               407 46 Krásná Lípa

               www.komunitnicentrum.com

Cena služby je stanovena na 150,-Kč / hodinu.

 

V případě, že uživateli je poskytnuta služba 80 a více hodin v kalendářním měsíci, je cena služby stanovena na 130,-Kč/hod.   

 

Účinnost od 1. 2. 2023.

 

Účtuje se skutečný čas strávený v domácnosti uživatele (tzn. 30 min = 60,- Kč, apod.) Službu je možno hradit i z příspěvku na péči.

Na základě poskytnutých asistencí je uživateli vystavena faktura podle odpracovaných hodin asistenta.