Veřejný závazek Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Veřejný závazek Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Publikováno: 15.8.2016 | Autor: admin

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.   

Identifikátor: 3153600

Vedoucí služby: Mgr. Renáta Kučerová

  

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

 

Poslání

Lidským a partnerským přístupem nabídnout a ukázat možnosti řešení v nepříznivých rodinných, rodičovských či sociálně – ekonomických situacích. Podpořit rodinu či rodiče v jejich snaze nacházet bez pocitu selhání, ohrožení nebo rezignace smysl kvalitnějšího života dítěte jako impuls pro změnu v jejich životě.

 

Cíl služby:

 • Minimálním cílovým stavem spolupráce je zastavit zhoršování sociální situace rodiny.
 • Optimálním cílovým stavem je zlepšení životní úrovně rodiny a zvýšení sociálních dovedností jejích jednotlivých členů.

Cílovým stavem je rodina, která je schopná samostatně zvládat problémy každodenního života a zajistit svým dětem podle svých možností odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj. Dále podporovat samostatnost a mobilizovat vnitřní zdroje rodiny, nikoliv vytvářet závislost rodiny na službě.

Okruh osob: rodiny s dětmi

Dospělí (rodiče, prarodiče, náhradní rodiče, popř. další členové rodiny) s dětmi, kteří se ocitají ve složitých životních situacích, které ohrožují mezilidské vztahy, vztahy v rodině, zdraví, profesní vzdělávání, společenské uplatnění či zdravý vývoj dítěte/dětí. Jedná se o rodiny s dětmi, které se ocitají v situaci sociálního vyloučení nebo jsou jím ohroženi, a vysloví souhlas se spoluprací s pracovníkem SAS.

Služby jsou poskytovány okruhu osob ve Šluknovském výběžku.

 

Věk uživatelů:

dorost (16-18 let)

mladí dospělí (19-26 let)

dospělí (27-64 let)

mladší senioři (65-80 let)

starší senioři (nad 80 let)

SAS obsahují tyto činnosti  pro uživatele:

V rámci služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006.

 

Základní sociální poradenství

Sociální pracovníci, pracovnice služby poskytují uživatelům základní poradenství podle zákona o sociálních službách. Podle § 3 vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá

ustanovení zákona o sociálních službách, toto poradenství obsahuje:

a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace

prostřednictvím sociální služby: sociální pracovník poskytuje pomoc zejm. při stanovování, dosahování a vyhodnocování cílů uživatele, které se vztahují k překonávání či zmírňování nepříznivé sociální situace, poskytuje informace potřebné k rozhodování (např. o možnostech splátkového kalendáře, o možnostech ubytování, o možnostech vzdělávání, o způsobu vyřizování osobních dokladů, o významu určitého lékařského ošetření, o způsobech ochrany před bezpečnostními či zdravotními riziky, jako jsou informace o zásadách bezpečného braní drog, informace o způsobu přenosu pohlavních chorob), nabízí alternativy řešení či zmírnění nepříznivé sociální situace (např. alternativy azylového bydlení, domů na půl cesty, ubytování na ubytovnách, v nájmu), nastiňuje varianty možného vývoje situace při jejím neřešení (např. nařízení ústavní péče, postih za trestný čin šíření pohlavních chorob),

b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb

podle potřeb uživatelů a informace o jiných formách pomoci (např. o dávkách pomoci v hmotné nouzi), informace o dalších sociálních službách, aktivitách a možných zdrojích pomoci,

c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech uživatele,

zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,

d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu, a to jak ve formě péče o osobu ve společné domácnosti, tak ve smyslu zájmu o řešení její situace.

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pracovník služby v rámci těchto činností podporuje rodiče prostřednictvím posílení motivace a praktického podporovaného nácviku k prohlubování dovedností při výchově dítěte, v nácviku rodičovského a partnerského chování, ve vedení domácnosti. Prostřednictvím vedení rozhovorů si rodiče osvojují některé konkrétní dovednosti a jsou podporováni k reflexi změn. Jedná se o tyto činnosti:

a) pracovně výchovná činnost s dětmi (např. pomoc při doučování dětí a jejich přípravě do školy, rozvoj schopností a dovedností dětí, pomoc při výchovných obtížích, podpora rodiče ve využití výtvarných, hracích a jiných pomůcek při rozvoji dítěte, motivace rodiče k zapojení dětí do činností souvisejících s chodem domácnosti a do pracovně výchovných programů pro děti…).

b) Pracovně výchovná činnost s dospělými (např. podpora a nácvik rodičovského chování při péči o dítě, vedení k hospodaření s financemi, pomoc při sestavování rodinného rozpočtu a stanovení prioritních výdajů, udržování chodu domácnosti, organizaci domácích prací, podpora při dodržování zdravého životního stylu, pomoc při zadlužení, pomoc při přípravě dětí na vyučování, dohled nad docházkou dětí, vedení k pravidelné zdravotní péči o děti i sebe a k hygienickým návykům, podpora k zajištění a udržení vhodného bydlení, pomoc při zprostředkování materiální pomoci rodinám, podpora a aktivizace k samostatnému provádění pracovně výchovnou činností s dětmi…).

c) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte (např. podpora rodiče k rozvoji motorických dovedností dítěte, nácvik jemné a hrubé motoriky dětí dle jejich potřeb, rozvíjení komunikace mezi rodiči a dítětem, rozvíjení sociálních schopností a dovedností dítěte – zásady slušného chování, spolupráce a komunikace ve skupině, podpora při postupném a přirozeném rozvoji schopnosti dětí…).

d) Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí (např. vedení k pravidelné školní, předškolní docházce, vedení rodičů k zajištění vhodného prostředí pro  studium, podpora a pomoc rodičů při přípravě dětí do školy, motivace k aktivní spolupráci se školskými zařízeními, podpora při zajištění školních pomůcek a jiných poplatků spojených se školní docházkou dětí, pomoc při zprostředkování doučování jinými subjekty, podpora při řešení sporů vzniklých ve školní prostředí, …).

e) Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (např. předávání informací o možnostech trávení volného času rodiny, motivace rodičů k návštěvám dětí do volnočasových aktivit, včetně doprovodu na volnočasové aktivity…).

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pracovník pomáhá při sociálním začlenění cílové skupiny prostřednictvím zprostředkování kontaktu a  doprovodů do konkrétních zařízení a institucí, podpora při vytváření sociálních a společenských kontaktů, motivace k psychické aktivizaci,  např. doprovod dětí s rodiči do školy, předškolního zařízení, školského zařízení, k lékaři či při zajištění volnočasových aktivit, vedení k samostatnosti uživatele při provádění těchto aktivit….

 

Sociálně terapeutické činnosti

Podpora sebevědomí rodičů při hledání zaměstnání či kontaktu s institucemi prostřednictvím nácviku různých typů jednání a pohovorů…..

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pracovník pomáhá uživatelům v obtížné sociální situaci k tomu, aby mohli či uměli fakticky využít své možnosti a práva.

a) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. pomoc, podpora a doprovod při vyřizování dokladů, sociálních dávek, nového bydlení, zaměstnání, založení běžného účtu…).

b) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách (např. pomoc při znovunavázání kontaktu s rodinou příbuznými, spolupráce při řešení situace s orgánem sociálně právní ochrany dětí – OSPOD, usilujeme o zachování přirozeného rodinného prostředí (eliminace soc. vyloučení….).

Řešíme každý případ dle individuálních potřeb uživatele.

 

Další pomoc a podpora vyplývající z aktuální situace rodiny

Pracovník služby podporuje a pomáhá uživateli v situacích, které přicházejí nečekaně a nelze je předem odhadnout.

Kapacita služby:

okamžitá kapacita ambulantní formy:

počet klientů (při práci s jednotlivcem): 1

počet klientů (při práci se skupinou): 8/1

okamžitá kapacita terénní formy:

počet klientů (při práci s jednotlivcem): 5

počet klientů ( při práci se skupinou): 8/1

 

Maximální kapacita pracovníka pro přímou práci s uživatelem je 10 rodin.

 

Působnost SAS:

Šluknovský výběžek - Varnsdorf, Horní Podluží, Dolní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Chřibská, Rybniště, Rumburk, Krásná Lípa, Doubice, Staré Křečany, Brtníky, Šluknov, Mikulášovice, Dolní Poustevna, Lobendava, Lipová, Vilémov, Velký Šenov, Jiříkov.

 

 

Formy poskytování služby:

Terénní SAS jsou poskytovány v domácnosti uživatele a v terénu.

Ambulantní SAS jsou poskytovány v komunitním centru Kostka Krásná Lípa p.o.

Časový rozsah a formy poskytování  služby:

Terénní služba je poskytována v domácnosti uživatele a v terénu:

PO -PÁ: 9:00 - 15:00 hod. a dle individuálních potřeb uživatele po dohodě s pracovníkem SAS.

 

Ambulantní služba je poskytována v komunitním centru Kostka Krásná Lípa p. o.:

ST: 8:00 - 9:00 hod. a dle individuálních potřeb uživatele po dohodě s pracovníkem SAS.

Působnost služby:

Šluknovský výběžek - Varnsdorf, Horní Podluží, Dolní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Chřibská, Rybniště, Rumburk, Krásná Lípa, Doubice, Staré Křečany, Brtníky, Šluknov, Mikulášovice, Dolní Poustevna, Lobendava, Lipová, Vilémov, Velký Šenov, Jiříkov.

Zásady poskytování služby

 

 • Dodržování práv uživatele.
 • Zachování lidské důstojnosti.
 • Nezávislost na službě.
 • Přístup zaměřený na osobu.
 • Dobrovolnost.
 • Aktivizace.
 • Podpora a rozvoj samostatnosti.
 • Vhodná motivace ke změně nepříznivého stavu.
 • Kvalita, respektování lidských práv a základních svobod člověka.
 • Zachování mlčenlivosti a diskrétnosti.
 • Individuální přístup.
 • Návaznost služeb.
 • Bezplatnost.                
 • Odbornost a profesionální přístup pracovníků s důrazem na jejich další vzdělávání.
 • Dodržování standardů kvality sociálních služeb.

 

Služba je poskytována s důrazem na zplnomocňování uživatele a s ohledem na zajištění kontinuity pomoci.

Charakter a forma poskytování služby podporuje sociální integraci jejich uživatelů do společnosti, je poskytována zejména přímo v přirozeném prostředí uživatele se snahou v maximální možné míře využít přirozené sociální zdroje uživatele (rodina, příbuzní, apod.).

Blaho dítěte je nadřazeno nad všemi ostatními zájmy, včetně zájmu rodičů a je předním hlediskem i při poskytování sociální služby. Primární zodpovědnost za blaho dítěte náleží rodičům nikoli poskytovateli služby.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Mgr. Renáta Kučerová

Mgr. Kučerová Renáta

vedoucí sociální služby
sociální pracovnice

Mgr. Jana Červinková

Mgr. Červinková Jana

sociální pracovnice

Bc. Ilona Weinerová

Bc. Weinerová Ilona

sociální pracovnice

Dagmar Hadravová

Hadravová Dagmar

pracovnice v sociálních službách

Bc. Dagmar Válková DiS.

Bc. Válková Dagmar DiS.

Pracovnice v sociálních službách

Veronika Prokešová

Prokešová Veronika

pracovnice v sociálních službách