Veřejný závazek Odborné sociální poradenství

Veřejný závazek Odborné sociální poradenství
Publikováno: 15.8.2016 | Autor: admin

S čím pomůžeme: dluhy - spory - exekuce - insolvence - trestní právo - oběti - občanský zákoník - závazky - smlouvy - pracovní právo - nájemí vztahy a další

 

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

Idnetifikátor služby: 3827499

Vedoucí služby: JUDr. Miloš Hanzlíček

Poslání služby

Posláním "Poradny v kostce" v Krásné Lípě je pomáhat lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, poskytnutím informace, rady i psychické podpory jim pomoci tuto situaci řešit, a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.

 

Nepříznivou životní situací je náhlá událost, či dlouhodobá krize, která podstatně omezuje jedince v rozhodování, jednání a řešení životních problémů (např. oběť trestné činnosti, rozpad rodiny, náhlá nemoc či úmrtí v rodině, ztráta bydlení či zaměstnání, finanční problémy-zadluženost a neschopnost splácet apod.).   

 

Cíle služby

 • motivovat klienty poradny k činnostem vedoucím ke zvládnutí jejich nepříznivé situace,
 • poskytnout takovou formu podpory a navrhnout taková řešení náročné životní situace, aby si zachovali stabilitu běžného osobního, partnerského a rodinného života za využití vlastních sil, dostupných zdrojů a prostřednictvím běžných nabízených služeb ve společnosti,
 • pomoci uživatelům služby v uplatňování základních práv a podporovat jejich samostatnost (např. vedením při sepisování různých žádostí, podání, návrhů, odvolání, stížností apod.),
 • uživatele služby postupně zapojovat do běžného způsobu života a předcházet jejich sociálnímu vyloučení,
 • poskytovat  bezpečné a přátelské prostředí

Služba je určena pro :
Odborné sociální poradenství může využít každý občan Šluknovska starší 15 let, který je v krizi, stal se obětí trestné činnosti, je příslušníkem etnické menšiny nebo který žije ve vyloučené komunitě.

 

Osoby krizi jsou pro nás lidé, kteří již nemohou čelit nepříznivé situaci obvyklým způsobem a vlastními silami, ani s pomocí svých blízkých a přátel, ale mají vůli situaci řešit.

 

Osoby v krizi jsou pro nás dále:

-lidé, kteří se ocitli v tíživé životní  situaci z důvodu rozpadu rodiny,  rozvodu, úmrtí v rodině

-lidé, kteří se dostali do dluhové spirály a nejsou schopni sami nalézt řešení z tíživé situace

 

Osobám sluchově postiženým poskytneme poradenskou službu pouze s tlumočníkem do znakové řeči. Osobám  mluvících jiným jazykem než českým a slovenským poskytneme službu pouze pokud si zajistí tlumočníka.

Služba podle odstavce 3 obsahuje tyto základní činnosti:

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 2. sociálně terapeutické činnosti
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Forma:

ambulantní

 

Kapacita:

Okamžitá kapacita služby je 1 uživatel

Poradenství je poskytováno v  době konzultačních hodin poradny, nebo po telefonu na číslo 412354839, elektronicky na e-mailové adrese: hanzlicek@komunitnicentrum.com, případně je možno posílat dotazy písemně poštou.

  

Konzultační hodiny :

 

Pondělí     10.00  -  17.30   

Středa        7.30  -  15.00     

Poradenství je poskytováno v objektu Komunitního centra Kostka Krásná Lípa p.o., Masarykova č. 1094/4,   kancelář poradny se nachází v 1. patře. 

Zásady poskytování služby           

 1. Poradenské rozhovory jsou vedeny tak, aby bylo  zachováno soukromí a diskrétnost jednání, s cílem získání důvěry,  při zachování mlčenlivosti ze strany poradce.
 2. Při jednání dodržujeme zásadu nestrannosti,  k uživatelům přistupujeme bez předsudků z důvodu rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, sexuální orientace, sociálního postavení, respektujeme jedinečnost člověka.
 3. Ke každému zájemci či uživateli přistupujeme individuálně,  respektujeme jeho osobní přání a potřeby.
 4. Respektujeme právo svobodné volby uživatele při stanovení osobního cíle i způsobu a postupu jeho dosažení.
 5. Při jednání respektujeme základní lidská práva a svobody, zachováváme lidskou důstojnost a dodržujeme zásady slušného chování.
 6. Poskytování služby odborného sociálního poradenství zajišťujeme prostřednictvím zkušených a kvalifikovaných pracovníků.
 7. Službu poskytujeme na základě Standardů kvality, v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské Unie a Etickým kodexem pracovníků organizace Kostka Krásná Lípa p.o.

Služba odborného sociálního poradenství je poskytována bezplatně ambulantní formou.

Kostka Krásná Lípa p.o.

Masarykova č. 1094/4

407 46  Krásná Lípa

 

Sociální pracovník :  JUDr. Miloš Hanzlíček

tel:       412 354 839,   

mobil : 777 925 302

e-mail: hanzlicek@komunitnicentrum.com