Veřejný závazek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Veřejný závazek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Publikováno: 1.3.2018 | Autor: admin

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy.

Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.   

Jedná se o službu sociální prevence podle §62 zákona č.108/2006 Sb. Je poskytována bezplatně a může být poskytována i anonymně. Informace o NZDM, nabízených službách a podmínkách užívání služby poskytne sociální pracovník, vedoucí klubu a pracovníci v sociálních službách.

Nízkoprahové zařízení T-klub je registrovanou sociální službou od 1. 9. 2013 a poskytovalo službu jedincům ve věku 6-26 let. Od 1. 10. 2015 se NZDM rozdělilo na 2 pracoviště T-klub určený mladým lidem ve věku 12-26 let a Amari klub určený dětem ve věku 6- 11let. Obě pracoviště poskytují své služby jak v ambulantní, tak terénní formě.       

Identifikátor služby: 6363165

Vedocuí služby: Mgr. Adéla Galbavá

 

Poslání služby

 

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež T-klub a Amari klub je poskytovat podnětný prostor, společné setkávání a podporu dětem a teenagerům. Amari klub je určen dětem ve věku 6-11let, T-klub pak mladým ve věku 12-26 let, kteří pobývají v Krásné Lípě a okolí a ocitají se v jakékoliv situaci, která jim není příjemná. Podpořit je v rozvoji jejich vlastní osoby, pomoci jim obstát ve svém životě, umožnit jim smysluplně trávit čas a předcházet tak vzniku rizikového chování, jakým je například kriminalita, drogy aj., jemuž jsou v dnešní době všichni vystaveni.

 

 

 

Cíle služby NZDM T-klub a Amari klub je, aby uživatelé:

 • uměli navazovat mezilidské vztahy a fungovat v nich,
 • získali kompetence pro řešení svých potíží,
 • uměli rozpoznat své možnosti, hranice, schopnosti a dovednosti,
 • rozvinuli své znalosti, schopnosti a dovednosti,
 • uměli přebírat odpovědnost za svoje jednání,
 • ujasnili si očekávání od budoucnosti,
 • uměli rozpoznat, přijímat a uplatňovat pravidla a společenské normy,
 • měli zastání ve styku s institucemi a jednání s rodinou,
 • získali pomoc v akutní krizové životní situaci,
 • mohli s pracovníky sdílet svoji každodennost a měli možnost odreagování

Okruh osob

Děti a dospívající, kteří pobývají v Krásné Lípě a okolí a jsou ohrožení společensky nežádoucími jevy, zažívající nepříznivé životní situace, omezující životní podmínky nebo konfliktní společenské situace, kteří nejsou nebo nemohou být zapojeni do standardních volnočasových aktivit, mající specifický životní styl, který může vést ke konfliktu se společenskými normami, nebo upřednostňují pasivní trávení volného času.

 

Věk uživatelů

Amari klub         6-11 let

T-klub                 12-26 let

 

Přechodová skupina je určena

1)  klientům ve věku 11-13 let

-  byla vytvořena proto, aby jim usnadnila přechod z Amari klubu na T-klub

- tito uživatelé mají možnost navštěvovat oba kluby

- klíčového pracovníka mají na klubu, kam spadají věkem a kde mají uzavřenu dohodu/smlouvu

2) uživatelům, kteří doprovází sourozence na klub

- jedná se o uživatele, kteří doprovází mladší sourozence na klub, nebo uživatele, kteří musí během dne hlídat své mladší sourozence

- tito uživatelé mohou pobývat na klubu, do kterého nespadají věkem, ale pouze v případě, že je na klubu volná skupinová kapacita

Pokud klient z přechodové skupiny navštíví klub, do kterého nespadá věkem -) pracovník ho na tomto klubu vykáže v docházce a dle potřeby mu poskytne sociální službu. Poskytnutí vykáže v monitoringu. Záznamy jsou propojené a vidí je tedy pracovníci obou klubů.

 

Negativní vymezení, služba není poskytována těmto osobám:

 • Osoby pod vlivem PAL (alkohol,drogy)

 • Osoby, jejichž specifické potřeby zabraňují poskytování služby

 • Osoby, které nespadají do cílové skupiny

 • Osoby, které potřebují jiný typ soc.služby

Základní nabídka služeb podle zákona 108/2006Sb. o sociálních službách podle §62 podle odstavce 1

   

1)      VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI                                             

 •  Bezpečný prostor (pobyt na klubu)

- rozumí se jím pobyt uživatele bez čerpání dalších služeb
- uživateli je poskytováno teplo, světlo, místo k sezení a odpočinku, základní zázemí, základní a složitější volnočasové aktivity
- uživateli je umožněna realizace osobních aktivit, např. poslech hudby, psaní domácích úkolů apod.

 • kontaktní práce

pracovník cíleně navazuje rozhovor nebo jinou činnost za účelem společného hledání cíle využití služby, mapování uživatelovi situace a pomáhá k navázání hlubšího vztahu a získání důvěry mezi pracovníkem a uživatelem

 • podpora při přípravě do školy

- nejedná se o doučování, ale například pomoc při přípravě na zkoušku, referát nebo s domácím úkolem

 • rozvoj kompetencí

- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních kompetencí (výtvarné činnosti, vaření, práce s PC, společenské hry a aktivity, nabádání uživatele k vlastnímu řešení problému)

 • volnočasové aktivity

- poskytnutí podmínek pro bezpečné  a smysluplné trávení volného času

- pestrá nabídka volnočasových aktivit

 • podpora vlastní iniciativy

- podpora klienta při činnostech, které sám navrhne

 • Situační itervence

- zpětná vazba k aktuálnímu chování nebo nestálé situaci
- zpětná vazba může být pozitivní i negativní

 • Preventivní akce

- jedná se o preventivní akce jako besedy, přednášky, situační scénky, koláže, které reagují na sociálně patologické jevy, které uživatele ohrožují 

 

 

 

2)      ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

- umožňuje lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí a nabízí možnosti většího zapojení uživatelů služeb do tohoto prostředí. Příklady: Akce pro veřejnost, den otevřených dveří, kulturní akce, besedy, výměnné výjezdy do zahraničí. Společné akce s uživateli jiných zařízení nebo jiných organizací, kteří nežijí v sociálně vyloučené lokalitě. Výlety mimo sociálně vyloučenou lokalitu. Účast uživatelů na kulturních akcích.

 

 

 

3)      SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

 • poradenství

-          vyslechnutí, zorientování a nalezení cesty řešení v následujících oblastech: škola, vztahy, psychoaktivní látky, práce, bydlení, finance, zdraví

 • případová práce

- vše co se týká individuálního plánu uživatele (dále jen IP)

- individuální setkávání s klientem, musí mít jasnou strukturu

 • skupinová práce

- cílená aktivita poskytovaná skupině, která rozvíjí jejich psychosociální dovednosti v rámci skupiny (například komunikace, řešení konfliktů, sebepoznávání, relaxace)

 

 

4)      POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV

 • informační servis

-          poskytujeme specifické informace ústně nebo předáním informačních letáčků

-          jedná se zejména o témata škola, drogy, sex, , zdravotní témata apod.

 • kontakt s institucí ve prospěch klienta

-          realizuje pracovník za přítomnosti nebo ve spolupráci s klientem

-          kontaktuje instituci ve prospěch klienta, pouze s jeho souhlasem

 • doprovod

-          doprovod klienta do jiné instituce

 

 

NZDM T-klub má právo službu odmítnout, pokud:

 • Žádá o jinou sociální službu: Klient požaduje činnosti, které služba neposkytuje (např. chce pohlídat dítě, nakoupit nebo požádat o insolvenci) v tomto případě pracovník odkáže svého klienta na službu, která klientovi může pomoc.
 • Zájemce o službu nepatří do cílové skupiny – např. rodič dítěte.
 • Je naplněna kapacit služby.
 • Zájemce o službu se chová agresivně (verbálně i neverbálně), vyvíjí na pracovníka nátlak, chová se diskriminačně.
 • Zájemce je pod vlivem omamné nebo psychotropní látky tak, že není orientovaný osobou, místem, časem.
 • Osobám se zdravotním či mentálním znevýhodněním takového rozsahu, že by bránilo poskytování služby. (např. osoby s vážným duševním onemocněním, mentálně handicapované, neslyšící, hluchoslepé

 

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytnutí sociálních služeb pouze pokud:

a)      neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

 

b)     nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

 

c)      osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

 

Forma služby:

Ambulantní, terénní

Adresa:                                                         Adresa:

NZDM T-klub                                                   NZDM Amari

Masarykova 246/6,                                        Masarykova 1094/4

407 46 Krásná Lípa                                       407 46 Krásná Lípa

 

Kapacita služby

 

 

a)      Kapacita služby  T-klub:

Okamžitá kapacita ambulantní formy:                

Individuální práce – 2                                  

Skupinová práce- 14  

                       

Místo poskytování služby T-klub:

Služba NZDM je poskytována v přízemních prostorách MěÚ Krásná Lípa. Pro klienty jsou k dispozici 2 oddělené místnosti. V první největší místnosti bude zázemí pro pracovníky, židle, stoly, skříně, 2x pc stůl s notebooky a připojením k internetu, stolní fotbálek. Ve druhé místnosti bude umístěn stůl na pinpong. Mezi oběma místnostmi je prostor, který bude využit jako klidová zóna, budou tam umístěny gauče a sedací vaky. Klub bude vybaven také TV, playstationem, x boxem, šipkami, reproduktory, projektorem a promítacím plátnem. Dále, zde bude 1 uzamykatelná místnost, která bude sloužit jako zázemí pracovníků a konzultační místnost.

Otevírací doba

Pondělí                       13.00 – 19.00            

Úterý                          13.00 – 19.00

Středa                         13.00 – 19.00            

Čtvrtek                       13.00 – 19.00

Pátek                          13.00 – 19.00            

Sobota                        13.00 – 19.00 

 

a)      Kapacita služby Amari klub

 

Okamžitá kapacita ambulantní formy:

Individuální práce - 2

Skupinová práce – 14

 

Místo poskytování Amari klub

Služba NZDM Amari klub bude poskytována v prostorách komunitního centra Kostka Krásná Lípa. Komunitní centrum se nachází v těsné blízkosti ZŠ Krásná Lípa (3 min. chůze). V otevírací době klubu budou pro službu k dispozici dvě samostatně oddělené místnosti (velká a malá učebna). Velká učebna je místnost o rozměrech 29,6 m2. Je vybavena stoly a židlemi, skříni, televizí, xboxem kinect, projektorem a reproduktory. Pro skladování materiálu a pomůcek je k dispozici sklad o rozměru 4,8 m2.

Otevírací doba

Pondělí                       12.00 – 17.00            

Úterý                          12.00 – 17.00

Středa                         12.00 – 17.00            

Čtvrtek                       12.00 – 17.00

Pátek                          12.00 – 17.00            

 

b)     Okamžitá kapacita terénní formy

Klubový terén je realizován minimálně 1 pracovníkem v sociálních službách.

Okamžitá individuální kapacita: 1

Okamžitá skupinová kapacita: 7

 

 

 

 

 

 

Místo poskytování terénní formy

Terenní forma se realizuje v přirozeném prostředí našich uživatelů v Krásné Lípě a jejím blízkém okolí.

Místo poskytování se mění s ohledem na počasí, potřeby klientů, potřeby sociální služby a potřeby města.

Terénní pracovník se pohybuje zejména v následujících lokalitách: náměstí, autobusová zastávka, altán v místním parku nebo u rybníka a další.

 

 

Čas poskytování terenní formy

Poskytování terenní formy není přesně časově vymezeno. Realizují ho pracovníci ambulantní formy na základě:

1)      dlouhodobě snížené návštěvnosti klubu

- návštěvnost klubu není konzistentní, v některých ročních obdobích, jako jsou letní prázdniny, dochází k jejich poklesu

2)      potřeb klientů

- někteří uživatelé mají zájem o doprovod do jiné instituce nebo využívají možnosti, že pracovník kontaktuje instituci v jejich prospěch

- někteří uživatelé mají zájem o účast na sportovních, preventivních, společenských a jiných akcích

 

Terénní formu je možno poskytnou mimo otevírací dobu klubu, na základě individuální dohody mezi uživatelem a pracovníkem. Ve výjimečných případech je možno terénní formu poskytnout také v neděli. Jedná se zejména o výjezdy s preventivní tématikou.

Obecné informace o NZDM T-klub a Amari klub naleznete na webových stránkách www.komunitnicentrum.com, na informačním letáku NZDM a v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje

 

 

T-klub:

Otevírací doba

Pondělí 13.00 – 19.00
Úterý 13.00 – 19.00
Středa 13.00 – 19.00
Čtvrtek 13.00 – 19.00
Pátek 13.00 – 19.00
Sobota 13.00 – 19.00

                     

Amari klub

Otevírací doba

Pondělí 12.00 – 17.00
Úterý 12.00 – 17.00
Středa 12.00 – 17.00
Čtvrtek 12.00 – 17.00
Pátek 12.00 – 17.00

 

Čas poskytování klubového terénu

Poskytování klubového terénu není přesně časově vymezeno.

Místo poskytování služby T-klub:

Služba NZDM je poskytována v přízemních prostorách MěÚ Krásná Lípa. Pro klienty jsou k dispozoci 2 oddělené místnosti. V první největší místnosti bude zázemí pro pracovníky, židle, stoly, skříně, 2x pc stůl s notebooky a připojením k internetu, stolní fotbálek. Ve druhé místnosti bude umístěn stůl na pinpong. Mezi oběma místnostmi je prostor, který bude využit jako klidová zóna, budou tam umístěny gauče a sedací vaky. Klub bude vybaven také TV, playstationem, x boxem, šipkami reproduktory, projektorem a promítacím plátnem. Dalé, zde bude 1 uzamykatelná místnost, která bude sloužit jako zázemí pracovníků a konzultační místnost.

Místo poskytování Amari klub

Služba NZDM Amari klub bude poskytována v prostorách komunitního centra Kostka Krásná Lípa. Komunitní centrum se nachází v těsné blízkosti ZŠ Krásná Lípa (3 min. chůze). V otevírací době klubu budou pro službu k dispozici dvě samostatně oddělené místnosti (velká a malá učebna). Velká učebna je místnost o rozměrech 29,6 m2. Je vybavena stoly a židlemi, skříni, televizí, xboxem kinect, projektorem a reproduktory. Pro skladování materiálu a pomůcek je k dispozici sklad o rozměru 4,8 m2.

Místo poskytování terenní formy

terenní forma se realizuje v přirozeném prostředí našich klientů v Krásné Lípě a jejím blízkém okolí.

Místo poskytování se mění s ohledem na počasí, potřeby klientů, potřeby sociální služby a potřeby města.

Terénní pracovník se pohybuje zejména v následujících lokalitách: náměstí, autobusová zastávka, altán v místním parku nebo u rybníka a další.

Zásady

 • Anonymita

                – uživatel nemusí sdělovat pracovníkům žádné osobní údaje, pokud sám 

                   nechce.

 • Dobrovolnost

                 – není nutná registrace, členství, ani pravidelná docházka do zařízení

                 - uživatel se nemusí zapojovat do činnosti, pokud sám nechce

 • Přístupnost

                – časová a prostorová dostupnost služby

                -  může ji využít kdokoli, pokud spadá do cílové skupiny

 • Vnímání individuality uživatele

               – služba je poskytována s ohledem na potřeby a osobnost každého jedince

 • Flexibilita služeb a pracovníků

               – pracovníci poskytovanou službu neustále hodnotí a v závislosti na potřebách

                     uživatelů a jejich dalšímu vývoji, upravují i způsob a podobu poskytování  

                 služby

 • Respektování lidských práv, základních svobod člověka a lidské důstojnosti
 • Zachování mlčenlivosti a diskrétnosti
 • Bezpečný prostor

               – zařízení poskytuje prostor chráněný před všemi formami diskriminace a předsudků

 • Bezplatnost

               – služby jsou poskytovány zdarma.

 • Odbornost a profesionální přístup pracovníků s důrazem na jejich další vzdělávání
 • Dodržování standardů kvality sociálních služeb

 

 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Mgr. Adéla Galbavá

Mgr. Galbavá Adéla

vedoucí sociální služby
sociální pracovnice

Bc. Markéta Beránková

Bc. Beránková Markéta

pracovnice v sociálních službách, vedoucí T-klubu, retrostipendia 775 441 238

Kateřina Ječná

Ječná Kateřina

pracovnice v sociálních službách NZDM

Eva Rozsypalová

Rozsypalová Eva

pracovnice v sociálních službách NZDM, retrostipendia

Hedvika Poupová

Poupová Hedvika

pracovnice v sociálních službách NZDM

Miroslav Trifanov

Trifanov Miroslav

Pracovník v soc. službách NZDM