Veřejný závazek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Veřejný závazek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Publikováno: 12.8.2016 | Autor: admin

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy.

Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.   

Jedná se o službu sociální prevence podle §62 zákona č.108/2006 Sb. Je poskytována bezplatně a může být poskytována i anonymně. Informace o NZDM, nabízených službách a podmínkách užívání služby poskytne sociální pracovník, vedoucí klubu a pracovníci v sociálních službách.

Nízkoprahové zařízení T-klub je registrovanou sociální službou od 1. 9. 2013 a poskytovalo službu jedincům ve věku 6-26 let. Od 1. 10. 2015 se NZDM rozdělilo na 2 pracoviště T-klub určený mladým lidem ve věku 12-26 let a Amari klub určený dětem ve věku 6- 11let. Obě pracoviště poskytují své služby jak v ambulantní, tak terénní formě.       

Identifikátor služby: 6363165

Vedocuí služby: Mgr. Adéla Galbavá

 

Poslání služby

 

 

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež T-klub a Amari klub je poskytovat podnětný prostor, společné setkávání a podporu dětem a teenagerům. Amari klub je určen dětem ve věku 6-11let, T-klub pak mladým ve věku 12-26 let, kteří pobývají, vzdělávají se nebo jsou ubytování v domovech mládeže (internát) v Krásné Lípě a okolí a ocitají se v jakékoliv situaci, která jim není příjemná. Podpořit je v rozvoji jejich vlastní osoby, pomoci jim obstát ve svém životě, umožnit jim smysluplně trávit čas a předcházet tak vzniku rizikového chování, jakým je například kriminalita, drogy aj., jemuž jsou v dnešní době všichni vystaveni. Aktivně poskytovat informace, radu a pomoc při řešení jakéhokoliv problému a situace, ve které si nejsou jisti.

 

 

Cíle služby NZDM T-klub a Amari klub je, aby uživatelé:

 • uměli navazovat mezilidské vztahy a fungovat v nich,
 • získali kompetence pro řešení svých potíží,
 • uměli rozpoznat své možnosti, hranice, schopnosti a dovednosti,
 • rozvinuli své znalosti, schopnosti a dovednosti,
 • uměli přebírat odpovědnost za svoje jednání,
 • ujasnili si očekávání od budoucnosti,
 • uměli rozpoznat, přijímat a uplatňovat pravidla a společenské normy,
 • měli zastání ve styku s institucemi a jednání s rodinou,
 • získali pomoc v akutní krizové životní situaci,
 • mohli s pracovníky sdílet svoji každodennost a měli možnost odreagování

Okruh osob

Děti a dospívající, kteří pobývají, vzdělávají se nebo jsou ubytovaní v domovech mládeže (internát) v Krásné Lípě a okolí a jsou ohrožení společensky nežádoucími jevy, zažívající nepříznivé životní situace, omezující životní podmínky nebo konfliktní společenské situace, kteří nejsou nebo nemohou být zapojeni do standardních volnočasových aktivit, mající specifický životní styl, který může vést ke konfliktu se společenskými normami, nebo upřednostňují pasivní trávení volného času.

Věk uživatelů

Amari klub         6-11 let

T-klub                 12-26 let

 

Přechodová skupina je určena

1)  klientům ve věku 11-13 let

-  byla vytvořena proto, aby jim usnadnila přechod z Amari klubu na T-klub

- tito klienti mají možnost navštěvovat oba kluby

- klíčového pracovníka mají na klubu, kam spadají věkem a kde mají uzavřenu smlouvu

2) klientům, kteří doprovází sourozence na klub

- jedná se o klienty, kteří doprovází mladší sourozence na klub nebo o klienty, kteří musí během dne hlídat své mladší sourozence

- tito klienti mohou pobývat na klubu, do kterého nespadají věkem, ale pouze v případě, že je na klubu volná skupinová kapacita

Pokud klient z přechodové skupiny navštíví klub, do kterého nespadá věkem -) pracovník ho na tomto klubu vykáže v docházce, podle potřeby mu poskytuje sociální službu a poskytnutí služby si vykáže v monitoringu. Záznamy jsou propojené a vidí je tedy pracovníci obou klubů.

Negativní vymezení, služba není poskytována těmto osobám:

 • Osoby pod vlivem PAL (alkohol,drogy)

 • Osoby, jejichž specifické potřeby zabraňují poskytování služby

 • Osoby, které nespadají do cílové skupiny

 • Osoby, které potřebují jiný typ soc.služby

Základní nabídka služeb podle zákona 108/2006Sb. o sociálních službách podle §62 podle odstavce 1

 

1)     

1)      VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ AKTIVITY

-    zajišťujeme podmínky pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

(bezpečný provoz klubu, zajištění základního vybavení klubu, umožnění volného pobytu v klubu)

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (výtvarné činnosti, vaření, práce s PC, společenské hry a aktivity, nabádání uživatele k vlastnímu řešení problému – např. uživatel vidí leták a ptá se, co tam píšou, pracovník mu to nesdělí, ale nabádá ho k vlastnímu přečtení)

zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání (možnost doučování např. při přípravě na zkoušku či reparát, případně soustavná příprava)

                                                                    

 • ·         kontaktní práce

-          pracovník cíleně navazuje rozhovor nebo jinou činnost za účelem společného hledání cíle využití služby, mapování klientovi situace a pomáhá k navázání hlubšího vztahu a získání důvěry mezi pracovníkem a klientem

 • ·         doučování

-          soustavné doučování, pomoc při psaní domácích úkolů

-          doučování poskytuje pouze kvalifikovaný pedagog

 • ·         pomoc s přípravou do školy

-          nejedná se o doučování, ale například pomoc při přípravě na zkoušku, referát, s domácím úkolem

 • ·         rozvoj kompetencí

- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (výtvarné činnosti, vaření, práce s PC, společenské hry a aktivity, nabádání uživatele k vlastnímu řešení problému)

 • ·         volnočasové aktivity

- poskytnutí podmínek pro bezpečné  a smysluplné trávení volného času

- pestrá nabídka volnočasových aktivit

 • ·         podpora vlastní iniciativy

-          podpora klienta při činnostech, které sám navrhne

 

 

 

2)      ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

-          aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí

 • ·         situační intervence

-          zpětná vazba k aktuálnímu chování nebo nastalé situaci

-           zpětná vazba může být pozitivní i negativní

 • ·         preventivní akce, besedy

-          různé preventivní akce, věnující se aktuálním sociálně patologickým jevům, které ohrožují naši cílovou skupinu

 

3)      SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

 • ·         poradenství

-          vyslechnutí, zorientování nalezení cesty řešení v následujících oblastech: škola, vztahy, návykové látky, práce, bydlení, právo, násilí, finance, zdraví,

 • ·         krizová intervence

- NEPOSKYTUJEME, nemáme proškoleného pracovníka

 • ·         případová práce

- vše týkající se IP

- individuální setkávání s klientem, musí mít jasnou strukturu

 • ·         skupinová práce

- cílená aktivita poskytovaná skupině, rozvíjí psychosociální dovednosti v rámci skupiny = komunikace, řešení konfliktů, sebepoznávání, relaxace, sebevědomí v rámci skupiny

 

 

4)      POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV

 • informační servis

-          poskytujeme specifické informace

-          ústně nebo s letáčky

-          témata škola, drogy, sex, , zdravotní témata apod.

 • kontakt s institucí ve prospěch klienta

-          realizuje pracovník

-          kontaktuje instituci ve prospěch klienta, pouze s jeho souhlasem

 • doprovod

-          doprovod klienta do jiné instituce

 

 

 

NZDM T-klub má právo službu odmítnout, pokud:

 • Žádá o jinou sociální službu: požaduje činnosti, které služba neposkytuje (např. chce pohlídat dítě, nakoupit nebo požádat o insolvenci) v tomto případě pracovník odkáže svého klienta na službu, která klientovi může pomoc.
 • Zájemce o službu nepatří do cílové skupiny – např. rodič dítěte.
 • Je naplněna kapacit služby.
 • Zájemce o službu se chová agresivně (verbálně i neverbálně), vyvíjí na pracovníka nátlak, chová se diskriminačně.
 • Zájemce je pod vlivem PAL (alkohol, drogy)
 • Osobám se zdravotním či mentálním znevýhodněním takového rozsahu, že by bránilo poskytování služby. (např. osoby s vážným duševním onemocněním, mentálně handicapované, neslyšící, hluchoslepé

 

Forma služby

Ambulantní, terénní

Adresa:                                                        Adresa:

NZDM T-klub                                                 NZDM Amari

Nemocniční 40,                                             Masarykova 1094/4

407 46 Krásná Lípa                                      407 46 Krásná Lípa

 

Terénní forma je poskytována na území Krásné Lípy.

Na obou klubech zajišťuje službu 1 sociální pracovník na 0,5 úvazku.

a)      Kapacita služby T-klub:

Místo poskytování služby T-klub:

Služba NZDM je poskytována ambulantně v objektu budovy T-klubu a na přilehlém pozemku hřiště, na adrese Nemocniční 40, 407 46 Krásná Lípa (vedle budovy kotelny) cca 10 minut chůzí od náměstí, zastávky ČSAD i ČD.

Otevírací doba

Pondělí                                13.00 – 19.00                    

Úterý                                   13.00 – 19.00

Středa                                  13.00 – 19.00                    

Čtvrtek                13.00 – 19.00

Pátek                                   13.00 – 19.00                    

Sobota                                 13.00 – 19.00    

 

a)      Kapacita služby Amari klub

 

Okamžitá kapacita ambulatní formy:

Individuální práce - 2

Skupinová práce – 14

 

Službu zajišťují 2 pracovníci v sociálních službách na 2,0 úvazku a jeden pedagog na DPP v rozsahu 0,20

 

Místo poskytování Amari klub

Služba NZDM Amari klub bude poskytována v prostorách komunitního centra Kostka Krásná Lípa. Komunitní centrum se nachází v těsné blízkosti ZŠ Krásná Lípa (3 min. chůze). V otevírací době klubu budou pro službu k dispozici dvě samostatně oddělené místnosti (velká a malá učebna). Velká učebna je místnost o rozměrech 29,6 m2. Je vybavena stoly a židlemi, skříni, televizí, xboxem kinect, projektorem a reproduktory. Pro skladování materiálu a pomůcek je k dispozici sklad o rozměru 4,8 m2.

Otevírací doba

Pondělí                                12.00 – 17.00                    

Úterý                                   12.00 – 17.00

Středa                                  12.00 – 17.00                    

Čtvrtek                12.00 – 17.00

Pátek                                   12.00 – 17.00                    

 

c)      Kapacita služby pro klubový terén

Klubový terén je realizován minimálně 1 pracovníkem v sociálních službách.

Okamžitá individuální kapacita: 1

Okamžitá skupinová kapacita: 7

 

Místo poskytování klubového terénu

Klubový terén se realizuje v přirozeném prostředí našich klientů v Krásné Lípě a jejím blízkém okolí.

Místo poskytování se mění s ohledem na počasí, potřeby klientů, potřeby sociální služby a potřeby města.

Terénní pracovník se pohybuje zejména v následujících lokalitách: náměstí, autobusová zastávka, altán v místním parku nebo u rybníka a další.

 

 

Čas poskytování klubového terénu

Poskytování klubového terénu není přesně časově vymezeno. Realizuje se na základě:

1)      dlouhodobě snížené návštěvnosti klubu

- návštěvnost klubu není konzistentní, v některých ročních obdobích, jako jsou letní prázdniny, dochází k jejich poklesu

2)      dle potřeb sociální služby

- pracovníci nejsou omezeni ambulantní formou poskytování, nedochází k narušení kontinuity poskytované služby, nemusejí na klienty čekat na klubu, ale mohou provádět depistáž, pomocí které vyhledávají nové zájemce o službu, zvyšují povědomí cílové skupiny o službě, kterou poskytují

- pracovníci mají možnost poskytovat intervence v přirozeném prostředí našich klientů a zájemců o službu

3)      potřeb klientů

- někteří klienti mají zájem o doprovod do jiné instituce nebo využívají možnosti, že pracovník kontaktuje instituci v jejich prospěch

Klubový terén je možno poskytnout mimo otevírací dobu klubu, na základě individuální dohody mezi klientem/klienty a pracovníkem. Provoz ambulantní formy nebude nijak omezen, na klubu zůstává vždy minimálně jeden pracovník, který bude zajišťovat chod klubu i v době poskytování terénní formy.

 

Pracovníci klubu, odchází do terénu z výše zmíněných důvodů. V okamžiku, kdy klub opouští oba pracovníci, vyvěsí na dveře klubu nebo komunitního centra informační ceduli. Zde je napsáno, že služba se poskytuje v terénu, na jakém místě, kontaktní osoba a telefonní číslo.

 

T-klub:

Otevírací doba

Pondělí 13.00 – 19.00
Úterý 13.00 – 19.00
Středa 13.00 – 19.00
Čtvrtek 13.00 – 19.00
Pátek 13.00 – 19.00
Sobota 13.00 – 19.00

                     

Amari klub

Otevírací doba

Pondělí 12.00 – 17.00
Úterý 12.00 – 17.00
Středa 12.00 – 17.00
Čtvrtek 12.00 – 17.00
Pátek 12.00 – 17.00

 

Čas poskytování klubového terénu

Poskytování klubového terénu není přesně časově vymezeno.

Místo poskytování služby T-klub:

Služba NZDM je poskytována ambulantně v objektu budovy T-klubu a na přilehlém pozemku hřiště, na adrese Nemocniční 40, 407 46 Krásná Lípa (vedle budovy kotelny) cca 10 minut chůzí od náměstí, zastávky ČSAD i ČD.

Místo poskytování Amari klub

Služba NZDM Amari klub bude poskytována v prostorách komunitního centra Kostka Krásná Lípa. Komunitní centrum se nachází v těsné blízkosti ZŠ Krásná Lípa (3 min. chůze). V otevírací době klubu budou pro službu k dispozici dvě samostatně oddělené místnosti (velká a malá učebna). Velká učebna je místnost o rozměrech 29,6 m2. Je vybavena stoly a židlemi, skříni, televizí, xboxem kinect, projektorem a reproduktory. Pro skladování materiálu a pomůcek je k dispozici sklad o rozměru 4,8 m2.

Místo poskytování klubového terénu

Klubový terén se realizuje v přirozeném prostředí našich klientů v Krásné Lípě a jejím blízkém okolí.

Místo poskytování se mění s ohledem na počasí, potřeby klientů, potřeby sociální služby a potřeby města.

Terénní pracovník se pohybuje zejména v následujících lokalitách: náměstí, autobusová zastávka, altán v místním parku nebo u rybníka a další.

Zásady

 • služba je poskytována na základě standardů kvality, v souladu s právními normami České republiky a etickým kodexem sociálních pracovníků NZDM
 • službu poskytujeme v souladu s principy nízkoprahovosti

Anonymita

 • uživatel nemusí sdělovat pracovníkům žádné osobní údaje, pokud sám 
 • nechce.

Dobrovolnost

 • není nutná registrace, členství, ani pravidelná docházka do zařízení
 • uživatel se nemusí zapojovat do činnosti, pokud sám nechce

Přístupnost

 • časová a prostorová dostupnost služby                                                                                                     -  může ji využít kdokoli, pokud spadá do cílové skupiny

Vnímání individuality uživatele

 • služba je poskytována s ohledem na potřeby a osobnost každého jedince

Flexibilita služeb a pracovníků

 • pracovníci poskytovanou službu neustále hodnotí a v závislosti na potřebách
 • uživatelů a jejich dalšímu vývoji, upravují i způsob a podobu poskytování  
 • služby

Respektování lidských práv, základních svobod člověka a lidské důstojnosti

Zachování mlčenlivosti a diskrétnosti

Bezpečný prostor

 • zařízení poskytuje prostor chráněný před všemi formami diskriminace,  
 • předsudky…

Bezplatnost

 • služby jsou poskytovány zdarma.

Odbornost a profesionální přístup pracovníků s důrazem na jejich další vzdělávání

Dodržování standardů kvality sociálních služeb

 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Mgr. Adéla Galbavá

Mgr. Galbavá Adéla

vedoucí sociální služby
sociální pracovnice

Bc. Markéta Beránková

Bc. Beránková Markéta

pracovnice v sociálních službách, vedoucí T-klubu, retrostipendia 775 441 238

Kateřina Ječná

Ječná Kateřina

pracovnice v sociálních službách NZDM

Eva Rozsypalová

Rozsypalová Eva

pracovnice v sociálních službách NZDM, retrostipendia

Karolína Divišová

Divišová Karolína

pracovnice v sociálních službách NZDM

Hedvika Poupová

Poupová Hedvika

pracovnice v sociálních službách NZDM