Ukončené projekty

Archiv:

Sociální služby 2016
19.7.2016 více zde

Sociální služby 2016

Od roku 2009 poskytuje Kostka Krásná Lípa na území Šluknovského výběžku sociální služby prevence a jednu službu péče.

Veřejný závazek Odlehčovací služba

Veřejný závazek Odlehčovací služba

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. 

Identifikátor služby: 9447868

Vedoucí služby: JUDr. Miloš Hanzlíček

Odlehčovací službu podpořil NF AVAST
4.1.2017 více zde

Odlehčovací službu podpořil NF AVAST

Prvním přispěvatelem na provoz sociálních služeb v roce 2017, konkrétně Odlehčovací služby, byl Nadační fond AVAST. Velmi oceňujeme, že jsme již v září 2016 mohli podepsat smlouvu.

S NF AVAST jsme se domluvili na změně termínu ukončení projektu na 30. 6. 2018

Babiččiny recepty
25.4.2018 více zde

Babiččiny recepty

Cílem projektu je poskytnout dětem prostor a čas pro společnou tvořivou zájmovou rukodělnou činnost. Vyvtváření prostoru pro jejich vlastní tvořivost, získávání nových dovedností a osvojení si technik výroby přírodní domácí kosmetiky, bylinných likérů, mastí, potravin.

 

Projekt je zaměřen na děti ve věku 7-14 let, nepřímo pak na rodiče dětí a širší veřejnost účastníní se Dnů Českého Švýcarska.

Kurzy němčiny
18.9.2017

Kurzy němčiny

Sociální služby 2018
2.1.2018 více zde

Sociální služby 2018

Od roku 2009 poskytuje Kostka Krásná Lípa na území Šluknovského výběžku sociální služby prevence a jednu službu péče.

Komunitní centrum Kostka OPZ64_ 2018
1.1.2018 více zde

Komunitní centrum Kostka OPZ64_ 2018

Název projektu: Komunitní centrum Kostka

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006280

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Termín realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020

Název výzvy: Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (2. výzva)

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Číslo investiční priority, Název investiční priority
03.2.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
03.2.60.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

Financováno z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Poradna v kostce OPZ65_2018
1.1.2018 více zde

Poradna v kostce OPZ65_2018

Název projektu: Poradna v kostce

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009022

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Termín realizace: 1. 5. 2018 - 30. 4. 2021

Název výzvy: Výzva MAS Český sever - Sociální služby I.

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy
03.2. Sociální začleňování a boj s chudobou

03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

03.2.65.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Financováno z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Služby pro rodiny s dětmi POSOSUK2_2018
1.1.2018 více zde

Služby pro rodiny s dětmi POSOSUK2_2018

Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v regionu Šluknovska.

Kostka poskytuje Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

Retrostipendia

Retrostipendia

Ve spolupráci s Člověkem v tísni zprostředkováme výplatu Retrostipendií Nadace Albatros. Student a jeho rodina mohou po splnění podmínech stanovených dále vstoupit do programu. Student se v průběhu studia pravidelně setkává s pracovnicí Kostky. Poradenství je finančně podpořeno z dotace EU.

Termíny pro podávání přihlášek jsou stanoveny průběžně, pro přesný termín se obraťte na níže uvedený kontakt. 

Kontaktní osoby: Kateřina Luňáková, lunakova@komunitnicentrum.com, mobil 775 441 238

 

COVID 19
4.6.2020 více zde

COVID 19

 • Šití roušek 4.115 ks (zdravotnictví 1232 ks, soc. služby 908 ks, škola 327 ks, firmy, úřady a organizace 248 ks, veřejnost, město a jiné)
 • Filtry do roušek (1000 m do nemocnic, 250 m sociální služby a veřejnost)
 • Výroba dezinfekce, rozlévání a výdej rizikovým skupinám
 • Hlídání dětí – zaměstnanci služeb, zdravotnictví a úřadu
 • Prevence v rodinách, děti a mládež
 • Potravinová a materiální pomoc (klienti služeb + 20 domácností)
 • Pomoc dětem a mládeži s přípravou a úkoly do školy
 • Dovoz nákupů a léků
 • Psychosociální podpora
 • Terénní práce a odborné poradenství terénní formou
 • Osobní asistence bez omezení (domácí péče o seniory a osoby s hendikepem)

Díky desítkám dárců, pomocníků, dobrovolníků, zaměstnanců!

Nadace ČEZ nám přispěla na OOP a opravu šicích strojů.

Nadace VINCI nám přispěla na nákup tabletů, pomůcek a pracovních listů pro domácí vzdělávání dětí.

Sociální služby (2011 dosud)
22.8.2016 více zde

Sociální služby (2011 dosud)

Kostka poskytuje sociální služby

 • od 1. 11. 2009 odlehčovací služby
 • od 1. 2. 2011 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • od 1. 2. 2011 odborné sociální poradenství
 • od 1. 11. 2012 terénní programy
 • od 1. 8. 2013 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub Včelka 2016
22.8.2016 více zde

Klub Včelka 2016

Zajištění služeb péče o děti v předškolním věku od 3 do 6 let, které vyrůstají v sociálně slabém, nepodnětném prostředí.