Poradna v kostce OPZ65_2018-2021

Poradna v kostce OPZ65_2018-2021
Publikováno: 1.1.2019 | Autor: admin

Název projektu: Poradna v kostce

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009022

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Termín realizace: 1. 5. 2018 - 30. 4. 2021

Název výzvy: Výzva MAS Český sever - Sociální služby I.

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy
03.2. Sociální začleňování a boj s chudobou

03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

03.2.65.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Projekt reaguje na akutní problémy lidí ze sociálně vyloučených lokalit Krásnolipska. Projektové aktivity se zaměří na oblast a) komunitní práce a podporu celé řady samosprávných aktivit, a b) poradenství (pracovní, kariérové, finanční) vč. vzdělávání, motivace a vytvoření pracovních míst.
Zapojením do projektu si lidé více uvědomí možnou změnu ve svém osobním životě a stanou se aktivnějšími. Různorodostí aktivit má projekt ambici aktivizovat převážnou část komunity s přesahem do sousedství.

 

Cílová skupina:

Osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené

 

Klíčové aktivity:

Poskytování odborného sociálního poradenství