Retrostipendia

Retrostipendia
Publikováno: 20.2.2020 | Autor: admin

Ve spolupráci s Člověkem v tísni zprostředkováme výplatu Retrostipendií Nadace Albatros. Student a jeho rodina mohou vstoupit do programu po splnění určitých podmínek uvedených dále. Student se v průběhu studia pravidelně setkává s pracovnicí Kostky. Poradenství je finančně podpořeno z dotace EU.

Termíny pro podávání přihlášek jsou stanoveny předem.

Kontaktní osoby: Kateřina Dančová, dancova@komunitnicentrum.com, mobil 775 441 238

 

Aktuálně ve studiu podporujeme 35 studentů. Pokud i ty chceš podpořit ve studiu, neváhej mě kontaktovat.

Podmínky pro zařazení do programu Retrostipendií

 1. Žadatel musí studovat na SŠ, OU, SOU nebo VOŠ (škola může být i soukromá). Zařazeny mohou být i děti z 9. tříd ZŠ, ale těch se první výplata týká až po 1. pololetí 1. ročníku SŠ, OU nebo SOU (může být i žákem 7.,8. třídy ZŠ, pokud dokončil povinnou školní docházku). Nenastoupil na SŠ, nebo předčasně ukončil studium, znovu se chce přihlásit na střední školu. Žadatel může být žákem Praktické školy a nastoupit na učební obor E, v tomto případě mu bude stipendium vypláceno pouze rok. Pokud přestoupí na učební obor H, může v programu Retrostipendií pokračovat.
 2. Aspoň jeden z rodičů žadatele nesmí mít vyšší dokončené vzdělání než ZŠ.
 3. Žadatel se musí zavázat, že se bude nejméně jednou za měsíc setkávat s pracovníkem partnerské organizace a konzultovat s ním svůj prospěch a docházku.
 4. Žadatelé z 9. tříd nesmí mít v pololetí žádné neomluvené hodiny a omluvená absence může být maximálně ve výši 25 %.
 5. Žadatelé z 9. tříd na pololetním vysvědčení nesmí mít žádnou pětku (hodnocení "nedostatečně"), hodnocení "neklasifikován", ani sníženou známku z chování.

Podmínky pro čerpání stipendia pro žadatele z 9. tříd ZŠ a Návrat ke studiu

 • Pokud žadatel splní podmínky programu na závěrečném vysvědčení 9. třídy, může o stipendium požádat po 1. pololetí na SŠ.
 • Žadatel musí nejpozději do 30.9. nahlásit SŠ, studijní obor a 4 zvolené předměty.
 • Žadatel musí do 30.11. předložit čtvrtletní hodnocení - výpis z elektronické žákovské knížky, nebo čtvrtletní hodnocení potvrzené ze školy.
 1. Na čtvrtletní hodnocení nesmí mít žadatel žádné neomluvené hodiny a omluvenou absenci maximálně 20 %.
 2. Na čtvrtletním hodnocení musí mít žadatel ze čtyř zvolených klíčových předmětů hodocení "dobře" nebo lepší.
 3. Na čtvrtletním hodnocení nesmí mít žadatel hodnocení "nedostatečně", hodnocení "neklasifikován", ani sníženou známku chování.
 4. V průběhu studia musí žadatel vstřícně spolupracovat se svým kariérním poradcem a umožnit mu komunikaci se školou (za účelem monitorování plnění podmínek)
 • Pokud splní podmínky programu, může čerpat stipendium 1000 Kč měsíčně od 2. čtvrtletí na SŠ, tedy od listopadu (výplata prosinec) do ledna (výplata únor).

 

Podmínky pro čerpání stipendia pro studenty středních škol

Podmínky pro čerpání stipendia 1000 Kč měsíčně

 1. Na vysvědčení nesmí mít žadatel žádné neomluvené hodiny a omluvenou absenci maximálně 20 %.
 2. Na vysvědčení musí mít žadatel ze čtyř zvolených klíčových předmětů hodnocení "dobře" nebo lepší.
 3. Na vysvědčení nesmí mít žadatel hodnocení "nedostatečně", hodnocení "neklasifikován", ani sníženou známku z chování.
 4. V průběhu studia musí žadatel vstřícně spolupracovat se svým kariérním poradcem a umožnit mu komunikaci se školou.
 5. Pokud žadatel nesplní jednu s podmínek, může požádat o výjimku. Pokud žadatel dělá opravné zkoušky, splnění podmínek programu zhodnotíme po opravných zkouškách.

Pokud budou všechny tyto podmínky splněny, obdrží stipendista následující školní pololetí za každý měsíc 1000 Kč.

 1. pololetí: září - leden, výplata říjen - únor.
 2. pololetí: únor - červen, výplata březen - červenec.

 

Podmínky pro čerpání stipendia 1500 Kč měsíčně

 1. Žadatel splní všechny podmínky pro vyplácení stipendia 1000 Kč měsíčně, nemá žádné hodnocení "dostatečné".
 2. Žadatel splní alespoň jednu z následujících podmínek:
  - má omluvenou absenci maximálně 10%
  - má průměr do 1,5
 3. Žadatel nemůže požádat o výjimku.
 4. Žadatel nesmí být studentem studijního oboru typu E.

Pokud budou všechny tyto podmínky splněny, obdrží stipendista následující školní pololetí za každý měsíc 1500 Kč.

 1. pololetí: září - leden, výplata říjen - únor.
 2. pololetí: únor - červen, výplata březen - červenec.

 

 

 

 

 

 

Podpora na studijní pomůcky v 1. ročníku SŠ - max. 2000 Kč

Podpora je pouze pro žadatele z 9. třídy ZŠ.

Podmínky čerpání:

 • Žadatelé musí splnit na závěrečném vysvědčení na ZŠ podmínky programu.
 • Žadatel musí s kariérním poradcem zvolit dobrovolnickou práci (minimálně 4h), kterou během pololetí vykoná.
 • Žadatel musí o finanční podporu požádat formou písemné žádosti do 15.9.
 • Žadatel zkonzultuje nákup pomůcek s kariérním poradcem, částka mu bude proplacena po předložení účtenky.

Studijní bonus 2000 Kč

Pokud na závěrečném vysvědčení bude mít stipendista ze čtyř zvolených předmětů známku 1 (hodnocení "výborně") nebo 2 (hodnocení "chvalitebně") a splní ostatní podmínky stipendia, získá Studijní bonus 2000 Kč. Při výplatě Studijního bonusu nemusí žadatel dokládat účtenky. U Studijního bonusu nelze žádat o výjimku.

 

Přestupový bonus 10000 Kč

Pokud žadatelé studují obor typu E přestoupí na obor typu H,M,L,K (dokončí obor E a pokračují na H,M..) získají Studijní bonus 10000 Kč. Bonus vyplácíme postupně: 5000 Kč po ukončení 2. měsíce na SŠ, 5000 Kč po úspěšném ukončení 1. pololetí na SŠ.

Harmonogram dílčích aktivit

 • žadatel-student sepíše s kontaktními pracovníky Kostky “Žádost o retrostipendium pro žáky středních škol“ a „Anamnézu stipendisty
 • žadatel-student si vybere 4 klíčové předměty. Předměty je třeba vybrat podle zaměření oboru (nemusí to být např. čeština, matematika…)
 • žádost je odeslána ke schválení
 • zákonný zástupce stipendisty, popřípadě zletilý stipendista podepíše s Kostkou Krásná Lípa “Smlouvu o poskytnutí stipendia”. Smlouva se uzavírá každý rok znovu („Dodatek ke smlouvě o poskytnutí stipendia“). Podporu můžeme poskytnout během celého studia.
 • stipendista doloží pololetní vysvědčení
 • když stipendista předloží pololetní vysvědčení a splní všechny podmínky stipendia, bude jeho rodičům vyplaceno 1000,- Kč. Po předložení účtenek (viz. níže) bude jeho rodičům vyplácen 1000,- Kč každý měsíc (mimoprázdnin). Pokud na závěrečném vysvědčení bude mít ze čtyř vybraných předmětůznámku 1 (hodnocení “výborně”) nebo 2 (hodnocení “chvalitebně”) získá jednorázový bonus 2000,- Kč.
 • stipendista absolvuje minimálně 1x měsíčně setkání s pracovnicemi Kostky a předloží čtvrtletní hodnocení
 • Stipendista musí nejpozději k poslednímu dni v měsíci předložit pracovníkovi Kostky účtenky v hodnotě 1000,- Kč. Stipendium může být použito na úhradu nákladů spojených se studiem – školní pomůcky (oblečení, nástroje do školy), doprava do školy (měsíční kupon na veřejnou dopravu), platba školného, příspěvky SRPŠ, úhrada školních obědů, škola v přírodě, školní výlety, družina, zájmové kroužky. Dále náklady související se živobytím rodiny - platba nájmu a zálohy za energie. Stipendium nesmí být použito na splácení dluhů.
 • Pokud jsou podmínky splněny, Kostka vyplatí měsíční stipendium.

V roce 2016 byly osloveny všechny střední školy a učiliště v regionu Šluknovska. Informace byly prostřednictvím škol předány studentům. Dále byly informace zveřejněny na internetu.

Smlouvy jsou uzavírány po splnění vstupních podmínek. Po předložení vysvědčení a splnění podmínek je zahájena podpora. Za dobré výsledky na konci školního roku je vyplacena prémie. Následně jsou smlouvy prodlouženy na dlaší školní rok.

 

měsíc/rok počet žádostí počet smluv počet podpořených  7-8/2017 prémie aktuálně pokračuje
9/2016 19 19 19 8 16
2/2017 9 9 9 6  8
9/2017 24 21 21  - 21
2018   30 30   62
CELKEM 52 79  79 14  62 

 

V roce 2016 podalo žádost 19 studentů. Po doložení pololetního vysvědčení splnilo podmínky 16 z nich, byly uzavřeny smlouvy. Výplata stipendií byla zahájena od února 2017. Po ukončení školního roku 2016-2017 byla smlouva prosloužena 16 studentům. Prémii za dobré výsledky za vysvědčení 2017 získalo 8 studentů.

Na jaře 2017 bylo přijato dalších 9 žádostí. Z toho s 9 studenty byla uzavřena smlouva. Po ukončení školního roku 2016-2017 byla smlouva prosloužena 8 studentům. Prémii za dobré výsledky za vysvědčení 2017 získalo 6 studentů.

V září 2017 jsme opět oslovili školy a studenty. Žádost podalo dalších 24 studentůa další tři jsou v jednání. Dosud je uzavřeno 21 smluv. Výplata bude zahájena v únoru 2018 po předložení vysvědčení.

 

Celkem do října 2017 jsme na retrostipendia vyplatili 130.000 Kč, bylo uzavřeno 49 smluv. Aktuálně podporujeme 24 studentů.

Soubory ke stažení

clanky5588/zadost_o_retrostipendium_zs.doc22 KBzadost_o_retrostipendium_zs.doc
Autor: Kateřina Dančová  | vloženo: 16. 10. 2019, 10:37
Stáhnout
clanky5588/zadost_o_retrostipendium_ss.doc23 KBzadost_o_retrostipendium_ss.doc
Autor: Kateřina Dančová  | vloženo: 16. 10. 2019, 10:38
Stáhnout
clanky5588/zadost_o_retrostipendium_navrat_ke_studiu.doc22 KBzadost_o_retrostipendium_navrat_ke_studiu.doc
Autor: Kateřina Dančová  | vloženo: 16. 10. 2019, 10:38
Stáhnout
clanky5588/anamneza.doc25 KBanamneza.doc
Autor: Kateřina Dančová  | vloženo: 16. 10. 2019, 10:38
Stáhnout
clanky5588/nova_pravidla_programu.docx10 KBnova_pravidla_programu.docx
Autor: Kateřina Dančová  | vloženo: 16. 10. 2019, 10:48
Stáhnout