Spolu pro zdraví

Publikováno: 31.8.2021 | Autor: admin

Česko-německý fond budoucnosti podpořil programy na podporu setkávání a práce s rodinami s dětmi, dětmi a mládeží ze sociálně slabého prostředí v časech koronaviru.

Cílem je podpořit rodiny s dětmi ze sociálně slabého prostředí po koronavirové krizi v překonávání sociální izolace, posílení jejich duševního
zdraví i dovedností v péči o děti i rodinu. V bezpečném prostředí jim umožnit rozvíjení sociálních kompetencí a dovedností využitelných v
péči o rodinu, ale také šanci povystoupit z rizikového prostředí, rozšířit své možnosti v řešení situace. Dětem umožnit více se setkávat v
aktivitách, vytvářet nová přátelství a sociální kontakty a také získávat praktické dovednosti.
Dětem, které pochází ze sociálně slabého nepodnětného prostředí zajistit podporu ve vzdělávání, přípravě do školy i kontakt s vrstevníky. V
tvořivých dílnách jim nabídnout získání zručnosti, dovedností a podpory při řešení problémů.

Předmět projektu
Aktivita 1: adaptační pobyt - pětidenní pobyt pro rodiny v krizi, zaměřený na rozvoj a posilování rodičovských kompetencí matek,
komunikaci s dětmi, adaptaci rodičů i dětí, zvládání a brždění dopadů koronavirové krize na nejslabší rodiny. S dětmi budou pracovat
sociální pracovnice a přizvaní odborníci (prevence, psycholog ad.). Práce s rodinami v odlišném prostředí vytváří odstup od krizové situace,
více času na práci s rodičem i dítětem, utváří vstřícnější prostředí. Je možné zaměřit aktivity prožitkově, využít nácviků situací.
Aktivita 2: tvoření děti - program 4 setkávání a tvoření pro 10 dětí ze sociálně slabého nepodnětného prostředí, které byly nejvíce
ohroženy, kontakt se školou při distanční výuce a s vrstevníky byl minimální. Při tvoření děti s pracovnicí řeší i soukromé drobné i složitější
problémy. Získávají zručnost a dovednosti pro život, které jim škola ani rodina nenabízí.
Aktivita 3: klub pro ženy - program 4 setkání pro ženy pečující o děti, včetně zajištění hlídání. Jedná se o ženy s malými dětmi, které mají
i mimo pandemii omezen sociální kontakt. Program je zaměřen na společné setkání a tvoření. V průběhu je zajištěna péče o malé děti.
Vzniká tak prostor na otevření témat, svépomocné poradenství, nebo odbornou pomoc ze strany pracovnice Kostky.
Aktivita 4: vybavení NZDM - Kostka poskytuje službu dětem ohroženým sociálním vyloučením, které se nemohly v době pandemie Covid 19
z jakéhokoliv důvodu (chybějící technika, připojení k internetu, nedostatek kompetencí rodičů) zapojovat do online výuky a účastnit se tak
plnohodnotného distančního vzdělávání, díky čemuž došlo k prohloubení rozdílů úrovně vzdělání mezi nimi a jejich spolužáky. Těmto dětem
bude nabídnuta možnost individuálního konzultací, při kterých se budou věnovat školní přípravě a snižovat tak interaktivní formou rozdíly v
úrovni vzdělávání mezi nimi a jejich vrstevníky. Konzultace zajistí pracovníci NZDM, materiál na podporu vzdělávání zakoupíme z projektu
ČNFB.