Retrostipendia

Retrostipendia
Publikováno: 20.2.2020 | Autor: admin

Ve spolupráci s Člověkem v tísni zprostředkováme výplatu Retrostipendií Nadace Albatros. Student a jeho rodina mohou po splnění podmínech stanovených dále vstoupit do programu. Student se v průběhu studia pravidelně setkává s pracovnicí Kostky. 

Termíny pro podávání přihlášek jsou stanoveny průběžně, pro přesný termín se obraťte na níže uvedený kontakt. 

Kontaktní osoby: Kateřina Luňáková, lunakova@komunitnicentrum.com, mobil 775 441 238

 

Od roku 2016 bylo podpořeno 100 studentů, vyplaceno bylo 303 pololetních stipendií. Z toho 28 studentů dokončilo řádně studium. V programu je aktuálně zapojeno 18 studentů.

Podmínky pro zařazení do programu Retrostipendií

 1. Žadatel musí studovat na SŠ, OU, SOU nebo VOŠ (škola může být i soukromá). Zařazeny mohou být i děti z 9. tříd ZŠ, ale těch se první výplata týká až po 1. pololetí 1. ročníku SŠ, OU nebo SOU. Žadatel může být žákem Praktické školy a nastoupit na učební obor E, v tomto případě mu bude stipendium vypláceno pouze rok. Pokud přestoupí na učební obor H, může v programu Retrostipendií pokračovat.
 2. Aspoň jeden z rodičů žadatele nesmí mít vyšší dokončené vzdělání než ZŠ.
 3. Žadatel se musí zavázat, že se bude nejméně jednou za měsíc setkávat s pracovníkem partnerské organizace a konzultovat s ním svůj prospěch a docházku.
 4. Žadatelé z 9. tříd nesmí mít v pololetí žádné neomluvené hodiny a omluvená absence může být maximálně ve výši 20 %.
 5. Žadatelé z 9. tříd na pololetním vysvědčení nesmí mít žádnou pětku (hodnocení "nedostatečně"), hodnocení "neklasifikován", ani sníženou známku z chování.

Podmínky pro čerpání stipendia pro žadatele z 9. tříd ZŠ 

 • Pokud žadatel splní podmínky programu na závěrečném vysvědčení 9. třídy, může o stipendium požádat po 1. pololetí na SŠ.
 • Žadatel musí nejpozději do 30.9. nahlásit SŠ, studijní obor a 4 zvolené předměty.
 • Žadatel musí do 30.11. předložit čtvrtletní hodnocení - výpis z elektronické žákovské knížky, nebo čtvrtletní hodnocení potvrzené ze školy.
 1. Na čtvrtletní hodnocení nesmí mít žadatel žádné neomluvené hodiny a omluvenou absenci maximálně 20 %.
 2. Na čtvrtletním hodnocení musí mít žadatel ze čtyř zvolených klíčových předmětů hodocení "dobře" nebo lepší.
 3. Na čtvrtletním hodnocení nesmí mít žadatel hodnocení "nedostatečně", hodnocení "neklasifikován", ani sníženou známku chování.
 4. V průběhu studia musí žadatel vstřícně spolupracovat se svým kariérním poradcem a umožnit mu komunikaci se školou (za účelem monitorování plnění podmínek)
 • Pokud splní podmínky programu, může čerpat stipendium 1000 Kč měsíčně od 2. čtvrtletí na SŠ, tedy od listopadu (výplata v prosinci) do ledna (výplata v únoru).

 

Podmínky pro čerpání stipendia pro studenty středních škol

Podmínky pro čerpání stipendia 1000 Kč měsíčně

 1. Na vysvědčení nesmí mít žadatel žádné neomluvené hodiny a omluvenou absenci maximálně 20 %.
 2. Na vysvědčení musí mít žadatel ze čtyř zvolených klíčových předmětů hodnocení "dobře" nebo lepší.
 3. Na vysvědčení nesmí mít žadatel hodnocení "nedostatečně", hodnocení "neklasifikován", ani sníženou známku z chování.
 4. V průběhu studia musí žadatel vstřícně spolupracovat se svým kariérním poradcem a umožnit mu komunikaci se školou.
 5. Pokud žadatel nesplní jednu s podmínek, může požádat o výjimku. Pokud žadatel dělá opravné zkoušky, splnění podmínek programu zhodnotíme po opravných zkouškách.

Pokud budou všechny tyto podmínky splněny, obdrží stipendista následující školní pololetí za každý měsíc 1000 Kč.

 1. pololetí: září - leden, výplata říjen - únor.
 2. pololetí: únor - červen, výplata březen - červenec.

 

Podmínky pro čerpání stipendia 1500 Kč měsíčně

 1. Žadatel splní všechny podmínky pro vyplácení stipendia 1000 Kč měsíčně, nemá žádné hodnocení "dostatečné".
 2. Žadatel splní alespoň jednu z následujících podmínek:
  - má omluvenou absenci maximálně 10%
  - má průměr do 1,5
 3. Žadatel nemůže požádat o výjimku.
 4. Žadatel nesmí být studentem studijního oboru typu E.

Pokud budou všechny tyto podmínky splněny, obdrží stipendista následující školní pololetí za každý měsíc 1500 Kč.

 1. pololetí: září - leden, výplata říjen - únor.
 2. pololetí: únor - červen, výplata březen - červenec.

 

 

 

 

 

 

Podpora na studijní pomůcky v 1. ročníku SŠ - max. 2000 Kč

Podpora je pouze pro žadatele z 9. třídy ZŠ.

Podmínky čerpání:

 • Žadatelé musí splnit na závěrečném vysvědčení na ZŠ podmínky programu.
 • Žadatel musí s kariérním poradcem zvolit dobrovolnickou práci (minimálně 4h), kterou během pololetí vykoná.
 • Žadatel musí o finanční podporu požádat formou písemné žádosti do 15.9.
 • Žadatel zkonzultuje nákup pomůcek s kariérním poradcem, částka mu bude proplacena po předložení účtenky.

Studijní bonus 2000 Kč

Pokud na závěrečném vysvědčení bude mít stipendista ze čtyř zvolených předmětů známku 1 (hodnocení "výborně") nebo 2 (hodnocení "chvalitebně") a splní ostatní podmínky stipendia, získá Studijní bonus 2000 Kč. Při výplatě Studijního bonusu nemusí žadatel dokládat účtenky. U Studijního bonusu nelze žádat o výjimku.

 

Přestupový bonus 10000 Kč

Pokud žadatelé studují obor typu E přestoupí na obor typu H,M,L,K (dokončí obor E a pokračují na H,M..) získají Studijní bonus 10000 Kč. Bonus vyplácíme postupně: 5000 Kč po ukončení 2. měsíce na SŠ, 5000 Kč po úspěšném ukončení 1. pololetí na SŠ.

Harmonogram dílčích aktivit

 • žadatel-student sepíše s kontaktními pracovníky Kostky “Žádost o retrostipendium pro žáky středních škol“ a „Anamnézu stipendisty
 • žadatel-student si vybere 4 klíčové předměty. Předměty je třeba vybrat podle zaměření oboru (nemusí to být např. čeština, matematika…)
 • žádost je odeslána ke schválení
 • zákonný zástupce stipendisty, popřípadě zletilý stipendista podepíše s Kostkou Krásná Lípa “Smlouvu o poskytnutí stipendia”. Smlouva se uzavírá každý rok znovu („Dodatek ke smlouvě o poskytnutí stipendia“). Podporu můžeme poskytnout během celého studia.
 • stipendista doloží pololetní vysvědčení
 • když stipendista předloží pololetní vysvědčení a splní všechny podmínky stipendia, bude mu vyplaceno 1000,- Kč. Po předložení účtenek (viz. níže) bude mu vypláceno 1000,- Kč každý měsíc (mimoprázdnin). Pokud na závěrečném vysvědčení bude mít ze čtyř vybraných předmětů známku 1 (hodnocení “výborně”) nebo 2 (hodnocení “chvalitebně”) získá jednorázový bonus 2000,- Kč.
 • stipendista absolvuje minimálně 1x měsíčně setkání s pracovnicí Kostky a pokud bude potřeba předloží čtvrtletní hodnocení.
 • Stipendista musí nejpozději k poslednímu dni v měsíci předložit pracovníkovi Kostky účtenky v hodnotě 1000,- Kč. Stipendium může být použito na úhradu nákladů spojených se studiem – školní pomůcky (oblečení, nástroje do školy), doprava do školy (měsíční kupon na veřejnou dopravu), platba školného, příspěvky SRPŠ, úhrada školních obědů, škola v přírodě, školní výlety, družina, zájmové kroužky. Dále náklady související se živobytím rodiny - platba nájmu a zálohy za energie. Stipendium nesmí být použito na splácení dluhů.
 • Pokud jsou podmínky splněny, Kostka vyplatí měsíční stipendium.