Inspirace z Norska

Publikováno: 18.5.2017 | Autor: admin

Studijní cesta 5 zaměstnanců Kostky do Oslo, Norsko v termínu 4. 4. -7. 4. 2017.

Kostka Krásná Lípa realizovala projekt „Kompetence v kostce“, který byl zaměřen na zvýšení kompetencí, dovedností a zaměstnanosti romských žen. Dále na udržení služby péče o děti od 3 do 6 let. V návaznosti na tento projekt a další aktivity naší organizace máme zájem o sdílení zkušeností s norskými kolegy a seznámit se s jejich metodami přímé práce s klienty, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Chceme se také obohatit o nové znalosti v oblasti rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života. V rámci projektu se 5 našich pracovníků zúčastní studijní cesty do Norska. Seznámíme se norskou praxí, vyhodnotíme její přínosy a využitelnost v českém prostředí. Nové know how a  příklady dobré praxe využijeme v naší práci s klienty i našich dalších aktivitách.

Cílem projektu je seznámení se zkušenostmi a příklady dobré praxe práce s klienty v organizacích v Norsku, jejich vyhodnocení vč. dopadů na cílovou skupinu a následné využití v české praxi. Studijní cesty se zúčastní  5 zaměstnanců organizace Kostka Krásná Lípa v termínu 5. – 7. 4. 2017. Pracovníci budou sdílet zkušenosti a získají nové poznatky v následujících oblastech:
- práce s dětmi v předškolním věku, které vyrůstají v nepodnětném sociálně slabém prostředí
- sociální práce s rodinami ze sociálně slabého prostředí, ve kterých dochází k zanedbání péče o dítě, a které se nachází v obtížné životní situaci
- podpora nízkokvalifikovaných osob, mužů a žen, při získání zaměstnání, vč. kvalifikace a kompetencí
- rovné příležitosti žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života

Z Kostky navštíví partnerské organizace dlouhodobí zaměstnanci Kostky ze služeb pro rodinu, ze služeb pro nezaměstnané zejména romské ženy, ze služby péče o děti od 3 do 6 let, kteří se účastní přípravy projektů a přímé práce s klienty. Inspirace v přístupech může být ihned zhodnocena při naší práci, další dobré příklady z praxe a know how můžeme po vyhodnocení zapracovat do standardů naší práce a dalších projektů, tak aby byl přínosný pro cílovou skupinu.

Projekt Inspirace z Norska byl podpořen prostřednictvím Nadace OPEN SOCIETY FUND z Norských fondů. Bilaterální spolupráce je součástí programu Dejme ženám šanci.

Studijní cestu do Osla zorganizovala Nadace OSF. Děkujeme.

Studijní cesty do Osla se zúčastnilo pět pracovnic Kostky. Kromě ředitelky pracovnice v sociálních službách, sociální pracovnice a vedoucí Klubu Včelka. Spolu s námi se studijní cesty účastnilo 25 osob z českých organizací, které se zabývají genderovou rovností.

Studijní cestu uspořádala Nadace OSF Praha

Termín studijní cesty 5. - 7. 4. 2017

Program:

LDO, kancelář ombudsmanky, legislativní rámec, instituce v Norsku, rodinná politika, rodičovská dovolená pro muže, znevýhodněné skupiny (Romové, Romani), oddělení péče o děti a rodinné záležitosti, ženy v rozhodovacích procesech, dopady nerovnosti na ekonomiku, rozdíly v platech a profesích, úloha výzkumu, Center for Gender Equality v Hamaru, ženy v politice, feministická strana, ženy v rozhodovacích pozicích a další.

Prezentace odborníků z Norska jsou zde.

Dosáhli jsme v Norsku genderové rovnosti? Ne! - Olga žáková 

Genderová rovnost je nejen celospolečenským tématem při tvorbě politik, ale také se odráží v životě jednotlivců. V případě naší organizace je to například při poskytování sociálních služeb, služeb péče o děti nebo v nabídce zaměstnání. Studijní cesty za dobrou praxí v Norsku se zúčastnily naše sociální pracovnice.  Hlubší seznámení se s šíří témat genderové rovnosti v Norsku se může odrážet do kvality námi poskytovaných služeb. Přínosná pro nás byla jak témata systémových a politických praxí, tak i zkušenosti z práce s konkrétní cílovou skupinou. V Kostce poskytujeme služby péče o děti od 3 do 6 let, pracujeme se ženami, rodinami, dětmi i mládeží, zejména ze sociálně slabého prostředí. Pokud jsme schopni si uvědomovat genderové stereotypy v naší mysli i naší práci a měnit je, pak se mohou stávat poskytované služby přístupnější a kvalitnější.