Milostivé léto v Kostce

Publikováno: 14.10.2021 | Autor: admin

Je sice podzim, ale akce pro lidi co dluží státu a státním institucím, je zde a má název Milostivé léto.

Poradenství Vám poskytne Poradna v Kostce Romana Cupalová 

K 30. 7. 2021 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna novelizace Občanského a exekučního řádu. V prováděcím zákoně č. zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, jsou vymezeny konkrétní změny těchto a souvisejících zákonů. Účinnost zákona je od 1. 1. 2022, přičemž některé jeho části mají odlišnou dataci účinnosti. Jednou z těchto části je část 2, čl. IV, bodu 25, který se ustanovil jako institut tzv. „Milostivého léta“.

 

„Milostivé léto“ dává dlužníkům jedinečnou a jednorázovou příležitost zaplatit své exekučně zažalované pohledávky vůči „státu“ bez sankcí a příslušenství.

Tato příležitost je žádoucí pro všechny zúčastněné strany. Věřitel získá v plné výši svůj původní dlužný závazek, exekutor získá část své odměny a dlužník získá příležitost výrazně snížit nebo se dokonce zbavit své předluženosti. Odstranění nebo zmírnění exekučního zatížení občanů ČR má přímý vliv na usnadnění vstupu na legální trh práce, posílení psychické i ekonomické stability občanů, ty mohou napomoci k získání finanční nezávislosti občanů na čerpání prostředků ze státního rozpočtu a naopak je změnit v plátce státního rozpočtu.

 

Jaké jsou podmínky „Milostivého léta“ konkrétně?

  • Úhrada jistiny – tj. původního dluhu v plné výši,
  • úhrada nákladů exekuce ve výši 907,50 Kč,
  • exekuce není vymáhána v režimu tzv. daňové exekuce.

Úhrada jistiny i nákladů exekuce musí proběhnout v období od 28. 10. do 28. 1. 2022, včetně připsaní částek na účet exekutorského úřadu.

„Milostivé léto“ dělá vybrané exekuce (prominutím příslušenství) splatitelnými – vymahatelnými.

 

Jakých pohledávek (exekucí) se „Milostivé léto“ týká?

  •  Seznam subjektů je uveden Čl. 4 bod 25. zákona č. 286/2021 Sb. Jedná se např. o zdravotní pojišťovny, regulační poplatky za pobyt v nemocnici, dlužné nájemné v městkém nebo obecním bytě, kocesní poplatky za rohlas a Českou televizi, nedoplatky u ČEZu, pokuty MHD, knihovny, školy aj.

Předluženost občanů ČR má zásadní vliv na prosperitu jednotlivých krajů – regionů a na hrozbu (nebo prohloubení) sociální vyloučení. Ústecký kraj se společně s karlovarským dlouhodobě střídá v prvenství předluženosti jeho obyvatel. Dle statistik Exekutorské komory je v ÚK 13,12 % obyvatel (zdroj: https://statistiky.ekcr.info/ k 10. 6. 2020), což odpovídá 107 661 obyvatel s počtem 691 819 exekucí. Dle dluhových analytiků a odborníků (Institut prevence a řešení předlužení, Člověk v Tísni) přináší „Milostivé léto“ příležitost umořit – finančně vypořádat až 200 000 exekucí. Tedy téměř 1/3 ze současného stavu. „Milostivé léto“ může tedy významně ovlivnit životy obyvatel ÚK – některé zcela „oddlužit“, u jiných snížit jejich předluženost, která se pozitivně odzrcadlila, jak již bylo výše uvedeno.